Content Archive

In an effort to keep FEMA.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs.

AUSTIN, Texas – Tất cả các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Center, DRC) của Tiểu Bang/Liên Bang sẽ đóng cửa vào ngày lễ Martin Luther King Jr. hôm thứ Hai, 15 tháng 1. Các trung tâm sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba, ngày 16 tháng 1.

 

illustration of page of paper דרוק רעליסעז