U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Content Archive

In an effort to keep FEMA.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs.

TALLAHASSEE, Floryda – Uprawnieni właściciele domów z uszkodzeniami dachów spowodowanymi przez huragan Irma mają teraz dwie dodatkowe lokalizacje, gdzie mogą ubiegać o pomoc w ramach programu Operation Blue Roof oraz wypełnić formularz zgody „Right of Entry” (ROE), umożliwiający

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Fla. – Podczas  procesu powrotu do domu osób zamieszkujących niższą część Florida Keys, FEMA apeluje o dostosowanie się do  wytycznych władz lokalnych.

illustration of page of paper Press Release

P: Co to jest Operacja Blue Roof?

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Fla. - Korpus Inżynierii Armii Amerykańskiej (USACE) zainstalował w Sobotę  pierwsze tymczasowe dachy z ramienia Akcji Niebieski Dach w Hrabstwie Collier.

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Fla.

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Floryda. – Na Florydzie rozpoczyna się sprzątanie po huraganie Irma, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) zachęca wszystkich do zapoznania się z najlepszymi metodami usuwania śmieci o odpadów z posiadłości.

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Floryda.

illustration of page of paper Press Release

TALLAHASSEE, Fla. – W Sobotę 16 Września w Hrabstwie St.Johns na Florydzie zostaje otwarte Centrum Odbudowy po Klęsce (DRC) dla ocalałych po klęsce żywiołowej.Centrum będzie  otwarte od 9 a.m. do 6 p.m.

illustration of page of paper Press Release

ATLANTA - Zespoły pomocowe FEMA prowadzą ocenę sytuacji w społecznościach Florydy, które ucierpiały w wyniku Huraganu IRMA.

illustration of page of paper Press Release

ATLANTA - Właściciele domów, wynajmujący i właściciele biznesów zamieszkujący w  hrabstwach Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee i Union  mogą teraz ubiegać się o federalną pomoc  dla nieubezpieczonych i niedoubez

illustration of page of paper Press Release

ATLANTA Właściciele domów, lokatorzy i właściciele przedsiębiorstw w powiatach  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola,

illustration of page of paper Press Release