Giữ Liên Lạc với FEMA

Release Date Release Number
044
Release Date:
Tháng 10 31, 2023

LAKE MARY, Fla. – Người dân Florida đã nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA nên giữ liên lạc với cơ quan này để cập nhật bất kỳ thông tin mới nào về chi tiết đơn nộp. Thiếu tài liệu hoặc tài liệu quá cũ có thể trì hoãn việc nộp đơn.

Thông tin có thể cần được cập nhật bao gồm:

  • Tình hình gia cư hiện tại, số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư của quý vị.
  • Thêm hoặc xóa tên của người được chỉ định đại diện quý vị.
  • Thêm hoặc thay đổi tên những người trong gia đình và số người sống trong nhà.
  • Muốn thay đổi thông tin trong đơn xin FEMA hỗ trợ của quý vị.
  • Sửa đổi hoặc xác nhận thiệt hại về nhà và tài sản.
  • Cập nhật cách quý vị muốn được trả tiền.

Để cập nhật thông tin của mình, quý vị có thể lập một trương mục tại DisasterAssistance.gov, vào Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp tại 800-621-3362. Đường dây hoạt động mỗi ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối, giờ miền Đông. Có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm như VRS, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Khi liên lạc với FEMA, nhớ dùng chín chữ số của số đơn đã nộp mà quý vị được cấp khi nộp đơn. Con số này có trong tất cả thư từ quý vị nhận được từ FEMA.

Vào floridadisaster.org/updates/ và fema.gov/disaster/4734 để xem thông tin mới nhất về tiến trình phục hồi Florida sau Bão Idalia,. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối