Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Luling Đóng Cửa Vĩnh Viễn vào ngày 21 tháng Giêng

Release Date Release Number
NR-047
Release Date:
Tháng 1 14, 2022

BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA trong bãi đậu xe tại Edward Dufresne Community Center, 274 Judge Edward Dufresne Parkway ở Luling, sẽ đóng cửa vĩnh viễn lúc 6:00 chiều thứ Sáu, ngày 21 tháng Giêng.

Cư dân trong tất cả giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida có thể tiếp tục đến các trung tâm khác đang mở cửa trong Louisiana. Xin kiểm tra ứng dụng của FEMA, vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC, hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để tìm trung tâm nào còn mở cửa.

Tất cả các trung tâm DRC sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tất cả những người đến viếng, nhân viên và người thiện nguyện đều phải mang khẩu trang.

Người sống sót không cần lấy hẹn để gặp trực tiếp các chuyên gia của FEMA ở Luling cho đến khi trung tâm đóng cửa.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 18, 2022