News, Media & Events: Vermont

Preparedness Tips

  • Floods: A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more.
  • Hurricanes:  Hurricanes are not just a coastal problem. Make sure everyone in your household knows your hurricane plans, evacuation routes, and has several ways to receive alerts. There are also things you can do to strengthen your home ahead of time. Learn more.
  • Extreme heat: Learn to recognize the signs of heat illness, especially for older adults, children and sick or overweight individuals who are at greater risk. You can also take steps to weatherize your home ahead of time to keep the heat out. When dealing with excessive heat be sure to drink lots of water, avoid strenuous activity in the middle of the day and never leave children or pets in the car. Learn more.
  • Thunderstorms and lightning: Strengthen your home by cutting down or trimming trees that may be in danger of falling on your home. Sign up for your community’s warning system and when the thunder roars, go indoors and avoid using electronic devices and running water. Learn more.
  • Tornadoes: Sign up for your community’s warning system. If under a tornado warning, immediately go to a safe shelter such as a small, interior, windowless room or basement on the lowest level of a sturdy building. Learn more.

Press Releases and Fact Sheets

Những cơn bão gần đây của Vermont cho thấy mức độ thiệt hại mà lũ lụt có thể gây ra. Bảo hiểm cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bằng hợp đồng từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) có thể giúp quý vị chuẩn bị – và phục hồi sau – lũ lụt tiếp theo.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Là một phần của quy trình hỗ trợ sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người nạn nhân bị thảm họa thiên tai ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor, những người đã bị thiệt hại do các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng vào tháng 7, xác minh quyền sở hữu và nơi cư ngụ.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) sẽ mở cửa tại Jamaica (Windham County) lúc 8 giờ sáng vào ngày 9 tháng 8 nhằm để giúp các cư dân Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bắt đầu quá trình khôi phục. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |