U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Tiết Kiệm Thời Giờ và Tiền Bạc bằng cách Liên Lạc với Viên Chức tại Địa Phương trước khi Xây Cất Lại

Release Date:
September 30, 2021

Trước khi bắt đầu sửa chữa ngôi nhà của quý vị, xin liên lạc với viên chức tại địa phương để xem họ có bắt buộc phải xin giấy phép hoặc để biết các điều luật về xây cất cần tuân theo. Điều này sẽ tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc cho quý vị!

Liên lạc với viên chứa tại địa phương trước khi bắt đầu sữa chữa.

Giấy phép cũng là hồ sơ vĩnh viễn phải tuân theo các đòi hỏi nâng nền, và/hoặc trang bị thêm, đây là thông tin hữu ích khi bán nhà và nhận báo giá cho bảo hiểm lũ lụt.

  • Quý vị cũng có thể yêu cầu kiểm tra thiệt hại vùng lũ lụt tại địa phương để xem ngôi nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị có bị hư hại đáng kể hoặc sẽ cải tiến đáng kể. Xây cất lại đúng cách có thể tiết kiệm thời giờ và tiền bạc sau này.

Nhắc nhở

  • Trong khi một số cộng đồng có thể miễn trừ lệ phí xin giấy phép, giấy phép tự nó thì không được miễn trừ.

Hiểu rõ thiệt hại đáng kể và cải tiến đáng kể nghĩa là gì. Chúng có thể giúp quý vị lấy quyết định trong việc phục hồi.

  • Khi thực hiện những cải tiến cho các tòa nhà, cấu trúc và nhà tiền chế thì điều này đáp ứng định nghĩa “cải tiến đáng kể”, hoặc khi thiệt hại đáp ứng định nghĩa “thiệt hại đáng kể”, cộng đồng phải thực thi các đòi hỏi về sửa chữa cấu trúc đó để đáp ứng các đòi hỏi xây cất mới.
  • Thiệt hại đáng kể và cải tiến đáng kể thường là cho những ngôi nhà trong vùng gọi là Vùng Lũ Lụt Cao, gọi là Khu Vực Hiểm Nguy Lũ Lụt Đặt Biệt.  Thiệt hại đáng kể hay cải tiến đáng kể của một ngôi nhà có nghĩa là chi phí phục hồi hay cải tiến ngang bằng hay hơn 50% giá trị của ngôi nhà trước khi bị hư hại hay được cải tiến. Một số cộng đồng dùng định nghĩa theo cách nghiêm khắc hơn.
  • Nếu các viên chức trong cộng đồng xác định cấu trúc của ngôi nhà quý vị bị hư hại đáng kể từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm nước, gió, lửa, tác động của mảnh vụn (chẳng hạn như cây đổ), v.v., thì ngôi nhà cần được nâng cao, dời đi, phá hủy và xây cất lại hoặc đáp ứng các đòi hỏi khác tại địa phương. Biết được điều này sớm thì quý vị có thể lấy quyết định phục hồi tốt nhất cho gia đình mình.

Tránh thiệt hại trong tương lai bằng cách giảm thiểu thiệt hại đến ngôi nhà của quý vị.

Các cộng đồng tham gia vào Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program) đòi hỏi tất cả các ngôi nhà mới và ngôi nhà được cải tiến phải được xây cất hoặc được nâng cao đến hoặc cao hơn Mức Lũ Lụt Căn Bản (Base Flood Elevation, hay BFE). Xin liên lạc với quản lý vùng lũ lụt tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về việc tham gia của cộng đồng.

  • BFE là độ cao quý vị có thể nghĩ là nước sẽ lên cao hoặc vượt 1% khả năng bị lũ lụt. Cộng đồng của quý vị cũng có thể đòi hỏi mức độ bảo vệ trên BFE. Tìm hiểu độ mức độ cao của quý vị từ viên chức tại địa phương và nhớ rằng xây cất lại cao hơn mức độ đòi hỏi tối thiểu luôn là quyết định khôn ngoan và có thể giảm bảo phí cho lũ lụt.

Để biết thêm thông tin về tiền trợ cấp Hỗ Trợ Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA, hãy xem:

 

Xin gọi số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487, để nói chuyện với Chuyên Gia về Giảm Thiểu Thiệt Hại. Để duyệt qua các tờ thông tin về giảm thiểu thiệt hại và tìm thông tin về sữa chữa, thích nghi, hoặc xây cất lại an toàn và vững chắc hơn, hãy vào https://fema.connectsolutions.com/lamit hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit cho tiếng Tây Ban Nha.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối September 30, 2021