alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, and Tornadoes

4630-DR-KY
Kentucky

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 10, 2021 - Th12 11, 2021

Ngày Công bố: Th12 12, 2021Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

FEMA Response Actions

Disaster recovery is a whole community effort. Federal, state and local partners and non-governmental organizations are working together to support Kentucky, the disaster-impacted communities and the survivors.

  • The U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) activated its Disaster Distress Helpline. This free, multilingual (available in Spanish and ASL), crisis support service is available 24/7 by telephone or text at 800-985-5990 for disaster survivors in Kentucky experiencing emotional distress.

Learn More

Appealing Your Determination Letter

If you received a determination letter that says that you are ineligible for assistance, this may mean that your application is missing information. Click here to read about Common Reasons for FEMA’s Determination of Ineligibility.

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Click here for Helpful Tips When Filing an Appeal for FEMA Assistance.

Additional Resources

Kentucky Tornado Disaster Resource and Info Pages

Social Media

Media Toolkit


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $11,615,820.41
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $4,406,513.16
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $16,022,333.57
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 2370
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $56,214,849.88
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $20,685,697.12
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $80,323,929.14
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $419,440.00