Mọi Người Đều Được FEMA Giúp Đỡ Đồng Đều

Release Date Release Number
007
Release Date:
Tháng 9 27, 2021

NEW YORK – Tất cả những người sống sót được đồng đều thông tin về các chương trình hỗ trợ thảm họa liên bang, kể cả cách nộp đơn xin hỗ trợ.

Tiểu bang New York và FEMA quyết tâm giúp mọi người bị ảnh hưởng bởi Tàn Dư của Bão Ida, bao gồm những người khuyết tật và có nhu cầu được thích nghi trong hoạt động. Nếu cần một thích nghi hoặc hỗ trợ do khuyết tật hoặc không ra vào được nơi nào, hãy cho FEMA biết khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ hoặc vào bất cứ lúc nào trong tiến trình hỗ trợ thảm họa.

Sự hỗ trợ có thể bằng tiền tài trợ.

Cư dân của các quận Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk và Westchester có thể nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA để sửa chữa nhà cửa và trả chi phí cần thiết khác liên quan đến thảm họa. Các thiệt hại và mất mát của ngôi nhà chánh của quý vị phải xảy ra trong thời gian 1-3 tháng Chín.

Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ với FEMA Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (711/VRS). Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Tổng đài giúp đỡ làm việc bảy ngày trong tuần, từ 8:00 sáng đến 7:00 tối và có thể kết nối quý vị với một chuyên gia nói được ngôn ngữ của quý vị.

Quý vị sẽ cần những thông tin sau đây khi nộp đơn:

 • Họ Tên và Số An Sinh Xã Hội của người nộp đơn chánh
 • Họ Tên và Số An Sinh Xã Hội của người nộp đơn thứ hai/đồng nộp đơn (tùy ghi, không bắt buộc)
 • Địa chỉ hiện tại hoặc trước thảm họa
 • Họ tên của tất cả những người cư ngụ trong nhà trước thảm họa
 • Thông tin liên lạc hiện tại
 • Loại bảo hiểm gia đình có
 • Tổng số lợi tức của gia đình trước thảm họa
 • Những mất mát do thảm họa
 • Thông tin về ngân hàng để ký thác trực tiếp hoặc hỗ trợ tài chánh, nếu yêu cầu

FEMA đã mở các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa, để quý vị có thể gặp trực tiếp với nhân viên của FEMA và đại diện của các cơ quan liên bang và tiểu bang khác, họ có thể cung cấp thông tin về hỗ trợ thảm họa có thể có sẵn cho quý vị. Vào mạng lưới Định Vị DRC (DRC Locator) để tìm một trung tâm phục hồi thảm họa gần quý vị.

FEMA cũng có thể cung cấp thông ngôn viên, phụ đề trực tiếp, và thông tin trên các dạng thay thế như chữ Braille, in to, dạng âm thanh và điện tử. Cơ quan cũng cung cấp dịch vụ miễn phí để giúp mọi người trao đổi với nhân viên và hiểu rõ các chương trình của FEMA. Các hỗ trợ bao gồm:

 • Thông tin có sẵn ở dạng điện tử trên mạng lưới của FEMA và truyền thông xã hội
 • Thông ngôn viên ra dấu Hoa Kỳ có chứng nhận
 • Thông ngôn viên đa ngôn ngữ có chứng nhận
 • Thông tin trên văn bản bằng nhiều ngôn ngữ khác

Báo chí, rađiô, truyền hình, truyền thông xã hội, nhân viên tại địa phương và những người cộng tác tư nhân giúp chia sẻ thông tin phục hồi quan trọng.

Liên lạc với trung tâm tập trung 211 gần nhất tại https://www.211nys.org/contact-us nếu quý vị muốn được giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ nhu cầu đặc biệt của cộng đồng. Tại thành phố New York, xin gọi 311. Ở khu vực ngoại ô, gọi 211.

Xin vào mạng lưới DisasterAssistance.gov và bấm vào “Information” (Thông tin) để có thêm các nguồn tham khảo trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ và các loại hỗ trợ khác của FEMA.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Hãy theo chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion2www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối