Tin đồn:Hỗ trợ của FEMA chỉ dành cho chủ sở hữu nhà.

Sự thật

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA không chỉ dành cho chủ sở hữu nhà. FEMA cũng có thể cung cấp hỗ trợ để giúp những người thuê bị mất tài sản cá nhân hoặc buộc phải chuyển nhà.

Cập nhật lần cuối