Tin đồn:FEMA sẽ trả tiền khách sạn của tôi nếu tôi gọi số -800-621-3362

Sự thật

Quý vị sẽ không thể yêu cầu hỗ trợ thanh toán tiền phòng khách sạn từ FEMA bằng cách gọi bất cứ số điện thoại nào.

Tuy nhiên, FEMA có thể hoàn tiền chi phí chỗ nghỉ cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện. Để xem liệu hỗ trợ này có sẵn có cho quý vị không, hãy đăng ký tại  DisasterAssistance.gov.

Cập nhật lần cuối