Hỗ trợ Các Nhu cầu Thiết yếu

Release Date Release Number
Release Date:
Tháng 8 29, 2017

FEMA có thể viện trợ tài chính cho những cá nhân và hộ gia đình mà, do hậu quả của thiên tai, có các nhu cầu khẩn cấp hoặc thiết yếu vì họ đã bị di dời khỏi gia cư chính của họ.  Các nhu cầu khẩn cấp hoặc thiết yếu là các vật phẩm giúp cứu hộ và duy trì cuộc sống, bao gồm nhưng không giới hạn ở nước uống, thức ăn, công cụ sơ cứu, thuốc theo toa, sữa bột em bé, tã em bé, vật tư y tế tiêu hao, thiết bị y tế lâu bền, sản phẩm vệ sinh cá nhân, và xăng cho phương tiện giao thông.

 

Chương trình Hỗ trợ Các Nhu cầu Thiết yếu (Critical Needs Assistance, CNA) được cấp theo Điều khoản về Hỗ trợ cho các Nhu cầu Khác của Chương trình Cá Nhân và Gia đình (Individuals and Households Program, IHP) và sẽ được tiểu bang đồng cung ứng ngân quỹ.  Đây là khoản thanh toán một lần $500 cho mỗi hộ gia đình.  Chính quyền tiểu bang phải yêu cầu FEMA phê duyệt chương trình CNA khi có thiên tai cho các khu vực địa lý cụ thể mà theo dự kiến sẽ không tiếp cận được trong một khoảng thời gian dài (bảy ngày hoặc lâu hơn). Thời hạn đăng ký của chương trình CNA tương ứng với thời hạn đăng ký chuẩn của IHP, tức là 60 ngày kể từ ngày có tuyên bố thiên tai của Tổng thống.

 

Các cá nhân và hộ gia đình có thể hội đủ điều kiện cho CNA nếu họ đã đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây: 

  • Hoàn tất quá trình đăng ký với FEMA;
  • Người nộp đơn đã thông qua quá trình xác minh danh tính;
  • Khi đăng ký, người nộp đơn khẳng định rằng họ có các nhu cầu thiết yếu và xin được hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu và chi phí đó;
  • Nơi ở chính của họ trước thiên tai nằm trong một quận được chỉ định cho chương trình CNA; và
  • Do hậu quả của thiên tai, người nộp đơn đã bị di dời khỏi nhà ở chính trước thiên tai của họ.

 

###

 

“Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ công dân và các nhân viên ứng phó đầu tiên để đảm bảo rằng, là một quốc gia, chúng ta luôn làm việc cùng nhau để xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt.”

 

Tháng 8 năm 2017

 

Tags:
Cập nhật lần cuối