Mga tulong sa kritikal na pangangailangan

Release Date Release Number
Release Date:
August 29, 2017

FEMA Ay maaaring magbigay ng pinansiyal na tulong sa mga indibidwal at sambahayan na, bilang isang resulta ng kalamidad, ay may mga agarang o kritikal na pangangailangan dahil sila ay nawalan ng tirahan mula sa kanilang pangunahing tirahan.  Ang mga agaran o kritikal na pangangailangan ay ang mga bagay na nakapagliligtas sa buhay at nakakatulong sa buhay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: tubig, pagkain, pangunang lunas, mga reseta, pormula ng sanggol, mga diaper, mga gamit na medikal na masustansya, matibay na kagamitang medikal, mga bagay sa kalinisan ng personal, at gasolina para sa transportasyon .

 

Critical Needs Assistance (CNA) Ay iginawad sa ilalim ng probisyon ng Iba Pang Mga Tulong sa Pangangailangan ng Individual and Household Program (IHP)at napapailalim sa  sa isang bahagi ng gastos ng estado.  Ito ay isang isang-beses na $ 500 na bayad sa bawat sambahayan.  Dapat hilingin ng Estado na ang FEMA ay pinahihintulutan ang CNA sa isang kalamidad para sa mga partikular na heyograpikong lugar na inaasahang hindi mapupuntahan para sa isang pinalawig na tagal ng panahon (ibig sabihin, pitong araw o mas matagal pa).  Ang panahon ng pagiging karapat-dapat para sa CNA ay tumutugma sa karaniwang panahon ng rehistrasyon para sa IHP, na kung saan ay 60 araw mula sa petsa ng deklarasyon ng Pangulo ng kalamidad.

 

Ang mga indibidwal at kabahayan ay maaaring maging karapat-dapat para sa CNA kung ang lahat ng mga sumusunod ay natugunan:

  • Nakumpleto ang pagpaparehistro sa FEMA;
  • Ang aplikante ay pumasa sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan;
  • Sa pagpaparehistro, ipinapahayag ng aplikante na mayroon silang mga kritikal na pangangailangan at humiling ng tulong sa pananalapi para sa mga pangangailangan at gastos na iyon;
  • Ang kanilang pangunahing tirahan bago ang kalamidad ay matatagpuan sa isang county na itinalaga para sa CNA; At
  • Inilipat ang aplikante mula sa kanilang primerang tinitirhan bago ang kalamiadad bilang resulta ng kalamidad.

 

###

 

“Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa na nagtutulungan tayo upang bumuo, umalalay, at mapabuti ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban, tumugon, mabawi, at magaan ang lahat ng mga panganib.”

 

Agusto 2017

Tags:
Huling na-update noong