News, Media & Events: Florida

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA cam kết giúp tất cả những nạn nhân hội đủ điều kiện phục hồi sau cơn bão Ian, bao gồm công dân Hoa Kỳ, không phải là công dân và người nước ngoài đủ tiêu chuẩn.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 10 4, 2022
Các Hạt Highlands và Lake ngay bây giờ hội đủ điều kiện nhận trợ giúp của FEMA sau cơn bão Ian
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 10 4, 2022
Hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước đã phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từ Alaska đến Puerto Rico, từ Florida đến South Carolina. FEMA đang làm việc không ngừng nghỉ khi tiếp tục ứng phó và giúp đỡ những người sống sót sau thảm họa.
illustration of page of paper Blog entry | Tháng 10 3, 2022