News, Media & Events: Florida

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA đã chấp thuận cho 7,644 hộ gia đình với các chính sách bảo hiểm lũ lụt theo nhóm trong vòng ba năm như một phần của hành động hỗ trợ thiên tai cấp liên bang sau cơn bão Ian và cơn bão Nicole.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 2 6, 2023
Đừng chờ đợi để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của liên bang. Hạn chót là hai tuần nữa.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 2 1, 2023
Vài tuần trước, quý vị đã nộp đơn xin nhận hỗ trợ thảm họa liên bang. FEMA đã trả lời bằng một lá thư nêu rõ các loại hỗ trợ mà quý vị đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận. Vui lòng đọc kỹ thư để hiểu rõ quyết định của FEMA và tìm hiểu cách khiếu nại nếu quý vị không đồng ý. Thông thường, FEMA chỉ cần một tài liệu hoặc thông tin khác để xử lý trường hợp của quý vị.
illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 1 25, 2023