News, Media & Events: Florida

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Plizyè milyon Ameriken atravè peyi a te afekte pa dezas, soti nan Alaska rive Pòtoriko, soti nan Florid rive nan South Carolina. FEMA pa ralanti pandan l ap kontinye reponn epi ede sivivan katastwòf yo.
illustration of page of paper Blog entry | October 5, 2022
Konte Highlands ak Lake Kalifye kounye a pou Asistans FEMA apre Siklòn Ian Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès | October 4, 2022
Jeneratris ofr yon sous kouran tanporè pandan yon pàn kouran. Anpil moun Florid ap sèvi ak jeneratris pòtab apre Siklòn Ian. Rezidan yo ta dwe konsyan de enkyetid sekirite yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | October 2, 2022