Khiếu Nại Quyết Định của FEMA về Đơn Xin Hỗ Trợ của Quý Vị

Release Date:
Tháng 2 24, 2022

Nếu được thư từ FEMA báo rằng quý vị không cung cấp đầy đủ thông tin, hoặc không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ thảm họa, quý vị có quyền khiếu nại quyết định này trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư. Khiếu nại là yêu cầu bằng văn bản xin duyệt xét lại hồ sơ của quý vị và xem xét bất kỳ thông tin bổ sung nào quý vị đã cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyết định. Trong trường hợp quá sáu mươi ngày, xin cho biết tại sao quý vị trễ nãi trong việc khiếu nại.

Thư khiếu nại của quý vị có thể thay đổi quyết định của FEMA. Nếu thư FEMA gởi cho quý vị cho biết yêu cầu của quý vị đã bị từ chối vì thiếu thông tin, thì nếu quý vị nên cung cấp thêm tài liệu cần thiết để đủ tiêu chuẩn được trợ cấp. Hoặc, nếu không đồng ý với số tiền trợ cấp cho quý vị, hãy cung cấp biên nhận hoặc những cáo giá bằng văn bản, để có thể được trợ cấp nhiều hơn.

Viết thư

Phải nộp thư khiếu nại bằng văn bản có chữ ký của người nộp đơn, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đề trên lá thư quyết định. Nhớ bao gồm các mục sau đây với đơn khiếu nại:

  • Giải thích tại sao quý vị không đồng ý với quyết định
  • Số ghi danh của người nộp đơn (trên tất cả các trang)
  • Số tuyên bố thảm họa của FEMA—DR-4611 (trên tất cả các trang)
  • Nhớ ký tên và đề ngày trên thư
  • Nhớ bao gồm thêm bất kỳ thông tin nào được yêu cầu và tài liệu hỗ trợ.

FEMA sẽ duyết qua khiếu nại của quý vị và bất kỳ tài liệu nào quý vị cung cấp để lấy quyết định trong vòng 90 ngày. Đôi khi họ có thể sắp xếp một buổi kiểm tra khác. Nếu cần thêm thông tin, thì chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Một khi việc khiếu nại được duyệt xét – bao gồm gọi kiểm tra người thầu và những người khác để xác nhận – họ sẽ lấy quyết định về việc khiếu nại của quý vị.

Nếu người khác nộp đơn khiếu nại thay cho quý vị thì quý vị cũng phải nộp thư tuyên bố có chữ ký của mình, cho phép người đó thẩm quyền đại diện cho quý vị.

Vào mạng lưới FEMA Answers: Questions on the Appeals Process để biết thêm thông tin về tiến trình khiếu nại của FEMA, bao gồm hướng dẫn bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ

Cách Gởi Thư Khiếu Nại

Quý vị có thể sắp xếp một trương mục trực tuyến với FEMA và tải lên trực tuyến các tài liệu của mình. Vào mạng lưới Disasterassistance.gov, bấm vào “Check Your Application and Log In” (Kiểm tra đơn xin và đăng nhập), rồi làm theo chỉ dẫn.

Quý vị cũng có thể gởi thư đến FEMA:

Appeals Officer

National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-7055

Cuối cùng, quý vị có thể gởi điện sao (fax) thư của mình đến số 800-827-8112 cùng với tờ đầu ghi như sau: Attention – FEMA Appeals Officer

 

Tags:
Cập nhật lần cuối