U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

New York Hurricane Sandy (DR-4085-NY)

Incident Period: October 27, 2012 - November 8, 2012
Declaration Date: October 30, 2012

Financial Assistance

Disaster Declaration Amount
Individual Assistance Applications Approved 117664
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,012,875,939.76
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $866,857,811.58
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $146,018,128.18

Designated Counties (Individual Assistance)

 • Bronx (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)


News and Information

No articles have been tagged with this disaster.

Contact Us

For contact information click here

Last updated Mar 20, 2020