New York Hurricane Sandy

DR-4085-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 27, 2012 - Th11 8, 2012

Ngày Công bố: Th10 30, 2012

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $866,857,811.58
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $146,018,128.18
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,012,875,939.76
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 117664
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,653,261,896.99
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,248,187,838.90
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $14,144,706,223.80

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.

Cập nhật lần cuối