alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Puerto Rico Hurricane Fiona

DR-4671-PR
Puerto Rico

Peryòd Ensidan: Sep 17, 2022 and continuing.

Dat Deklarasyon: Sep 21, 2022


Èd pou Endividi ak Fanmi yo Apre yon Dezas

alert - warning

Si w gen asirans, ou dwe depoze yon reklamasyon avèk konpayi asirans ou imedyatman. Asistans FEMA pa kab ede avèk pèt asirans deja kouvri.

Aplike pou Asistans Dezas

Fason pi rapid pou aplike se sou DisasterAssistance.gov. Ou ka aplike tou lè w rele nan 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) oswa nan FEMA mobile app.

Aprann pwosesis aplikasyon an.

Jwenn Èd Imedya

Jwenn èd pou bezwen FEMA pa otorize bay. Cheke ak otorite jesyon ijans lokal ou, voluntary agencies oswa rele dialing your local 2-1-1.

Yo Te Di W Rele Administrasyon Pou Ti Biznis - Small Business Administration

U.S. Small Business Administration (SBA) Administrasyon pou Ti Biznis te tabli yon Sant Vityèl Pou Sansibilize sou Èd Dezas pou pwopriyete kay, lokatè, ak pwopriyete biznis pou reponn kesyon sou pogram prè SBA a, eksplike pwosesis aplikasyon an epi ede chak moun ranpli aplikasyon prè elektwonik yo.

Sant Biznis Vityèl & Sant Vityèl pou Sansibilize sou Èd Dezas
Lendi - Vandredi | 9 a.m. - 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

Ou pral resevwa lèt notifikasyon FEMA swa pa lapòs Etazini oswa sou fòm korespondans elektwonik k ap eksplike ou pwochen etap yo. Si ou te rapòte pandan pwosesis aplikasyon an ou te gen domaj epi ou pa kapab viv nan adrès kay prensipal ou, yon enspektè pral kontakte ou nan telefòn pou pran randevou avèk ou pou yon enspeksyon Enspeksyon FEMA nan kay yo fèt fas-a-fas; men, si ou gen enkyetid akòz ensètitid pèmanan pou COVID-19, ou kapab mande pou nou fè enspeksyon an san nou pa antre lakay ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou etap yo apre ou aplike.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo.


Local Resources Custom Text

The Puerto Rico Emergency Portal System (PREPS)

The official site of the Government of Puerto Rico. PREPS provides real-time data on community lifelines such as electricity, water, health and shelters. The site also includes emergency telephone numbers and local agency contact information.

Learn More

3 Ways to Apply for Assistance

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Social Media and Contact Information

Disaster Recovery Centers (DRC) 

Impacted survivors from the approved designated counties can visit the nearest DRC for help to apply for assistance. Representatives from FEMA and U.S. Small Business Administration are available at these centers to explain disaster assistance programs, answer questions about written correspondence and provide literature about repairs and rebuilding to make homes more disaster resistant.

Residents who previously registered for assistance do not need to visit the DRC, but can ask questions or seek further information in person at the DRC in addition to online or by phone.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

Stay Alert to Continuing Risks

  • Avoid downed power lines: Do not touch or drive over downed power lines. Always assume a downed power line is unsafe and contact the power company and emergency personnel.  
  • Be aware of areas where floodwaters have receded: Roads may have weakened and could collapse under the weight of a car.
  • Use a generator safely: Keep generators far from your home. Never use a generator inside a home, basement, shed or garage even if doors and windows are open as these could allow carbon monoxide to come indoors.
  • Stay safe during extreme heat: Avoid strenuous work or exercise during the warmest part of the day. Use a buddy system when working in extreme heat and take frequent breaks.
  • Download the free FEMA App (available in English and Spanish) to receive emergency alerts and real-time safety notifications, emergency preparedness tips, and disaster resources. Visit Ready.gov or Listo.gov to learn how you can keep yourself, your family, and your pets safe.

Kouman pou Ede

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $10,137,009.54
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $190,110,052.07
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $200,247,061.61
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 261137