Òganizasyon Benevola ak Kominotè

Lyezon avèk Ajans Benevol FEMA yo(VALs, akwonim an Anglè) bati relasyon ant gouvènman, benevola, ki baze sou lafwa ak kominote a, sektè prive, filantwopik, ak tout patnè kominote yo ki ede kominote yo jere dezas yo. Atravè relasyon sa yo, VAL yo sipòte livrezon sèvis enklizif ak ekitab epi ranfòse ak ranfòse kapasite kominote yo pou adrese bezwen dezas ki pa satisfè yo.

alert - info

Kontakte nou pou w konekte ak Espesyalis Lyezon Ajans Benevol ak Syèj FEMA rejyonal ou a ak Donasyon.

Asistans teknik VAL

Lyezon Ajans Benevol yo ka bay enfòmasyon, konsèy, ak sipò sou yon seri sijè, ki adapte a bezwen òganizasyon w oswa evènman w. Kèk nan kapasite VAL yo enkli:

 • Pataje enfòmasyon (ki gen ladan itilizasyon woutin, konsantman ekri, ak referans)
 • Planifikasyon, Preparasyon, ak Alejman
 • Misyon ki atribye yo

Pwosedi Operasyon Estanda (SOP, akwonim an Anglè) sa a tabli kijan anplwaye Asistans Endividyèl pral mande, aplike, epi trete Vwayaj Envitasyon FEMA pou Òganizasyon Volontè ki Aktif nan Dezas (VOAD, akwonim an Anglè).

Lyezon avèk Ajans Benevòl Sipòte tou:

 • Pandan Evalyasyon Domaj Preliminè (PDAs, akwonim an Anglè):
  • Dokiman aktivite ak evalye kapasite ajans gouvènman yo ak òganizasyon non-gouvènmantal (ONG, akwonim an Anglè) bay swen mas/asistans ijans swen ak sipò. Responsab pou kowòdone ak ONG yo, ki gen ladan Òganizasyon Benevol ki Aktif nan Katastwòf (VOAD, akwonim an Anglè) ak/oswa Òganizasyon Kominotè ki Aktif nan Katastwòf (COAD, akwonim an Anglè) pou dokimante aktivite ak evalye kapasite òganizasyon sa yo

Pwogram Sèvis Kominotè

 • Pwogram Konsèy pou Kriz (CCP, akwonim an Anglè)
 • Pwogram Jesyon Dosye Dezas (DCMP, akwonim an Anglè)
 • Sèvis Legal pou Katastwòf (DLS, akwonim an Anglè)
 • Asistans chomaj nan katastwòf (DUA, akwonim an Anglè)

Efò volontè, relijye ak kominotè yo

 • Netwayaj (ki gen ladan retire debri, prela, ak labou ak ekskreman)
 • Mesaj ak Jesyon Dnasyon ak Benevol

(ki gen ladann volontè espontane ki pa afilye, ak don an nati)

Fòmasyon

Resous fòmasyon ak fè egzèsis FEMA kapab amelyore preparasyon pou katastwòf – ak kapasite entèvansyon ak rekiperasyon – òganizasyon benevol, anplwaye ak relijye ak patnè kominotè FEMA yo. Yo ofri tou sipò konpreyansyon ak entegrasyon mityèl atravè sektè san bi likratif, piblik ak prive.

Vizite Enstiti Jesyon Ijans pou Jwenn Kou Fòmasyon yo

External Link Arrow

Webinar sou preparasyon

Gade webinar ki te anrejistre deja ki konsantre sou sijè ki gen enpak sou preparasyon endividyèl ak kominote a.

Gade Webinar yo

Dènye mizajou