FEMA nan Lòt Lang yo

Sit entènèt FEMA a gen enfòmasyon ak literati ki disponib nan lòt lang apade lang Angle.

Sivivan dezas yo ka jwenn enfòmasyon ki tradui sou pwogram asistans nan ka dezas, preparasyon dijans, aktivite sekou ak repriz ak asirans inondasyon.  Enfòmasyon an disponib nan plizyè fòma e li disponib pou pataje ak telechaje. Yo pral ajoute resous anplis regilyèman, donk monte sou sit la pi souvan.

Pou enfòmasyon nan lang Panyòl sèlman, tanpri ale nan FEMA en Español.

Tanpri ale nan Individual Assistance page (paj Asistans Endividyèl) nou an pou ka jwenn enfòmasyon sou pwogram asistans nan ka dezas ak kritè elijibilite pou FEMA.

Aprann kijan pou jwenn Help After a Disaster (Èd Apre yon Dezas) nan diferan lang.

Gen enfòmasyon anplis sou Maladi Koronaviris 2019 (COVID-19) nan lòt lang ki disponib nan paj FEMA COVID-19 Response page (paj Repons FEMA sou COVID-19).

Lèfini gen enfòmasyon nan lòt lang ki disponib nan lòt paj entènèt FEMA.gov dapre sijè oswa dezas espesifik.

Videyo nan Langaj Siy Ameriken (ASL)

Nou gen videyo nan ASL nan lis videyo YouTube nou an ki kouvri divès sijè ki gen rapò ak preparasyon ak sekirite nan ka dezas.

Gade tout lis videyo yo sou YouTube

Dènye mizajou July 27, 2020