Fè Volontarya epi Fè Don

Apre yon dezas, moun rasanble pou ede. Pou kontribisyon w yo ka pi efikas, li enpòtan pou w swiv direktiv sa yo pou fè don epi fè volontarya yon fason responsab. Pou jwenn yon lis òganizasyon ou ka fè konfyans ki ka fè pi bon itilizasyon ki posib ak gwo kontribisyon lajan, don ak tan w yo, ale sou National Voluntary Organizations Active in Disaster (Òganizasyon Volontè Nasyonal Aktif nan Moman Dezas) .

alert - info

Gade COVID-19 page nou an pou jwenn sijesyon detaye sou fason pou ede nan entèvansyon pou pandemi an.

Lajan Pi Bon

Kontribisyon finansye bay òganizasyon yo rekonèt ki bay èd nan ka dezas se metòd pou fè don ki pi rapid, pi fleksib epi pi efikas. Òganizasyon ki sou teren an konn ki atik ak ki kantite ki nesesè, souvan yo achte angwo avèk diskont epi, si posib, yo achte nan men antrepriz ki nan zòn dezas la, sa ki sipòte retablisman ekonomik la.

Konfime Ki Don Ki Nesesè

Machandiz yo pa mande epi ki PA nesesè peze sou kapasite òganizasyon lokal yo pou yo reponn ak bezwen konfime moun ki vivan apre dezas yo, sa ki gaspiye travay volontè, transpò ak espas nan depo ki gen anpil valè. 

Bezwen esansyèl yo chanje vit. Konfime avèk òganizasyon yo fè konfyans yo ki atik ki nesesè ANVAN ou kolekte. Sonje pou w:

  • Anbale epi mete etikèt avèk atansyon
  • Konfime lokalizasyon livrezon yo
  • Fè aranjman transpò yo

Konekte pou Fè Volontarya

Pa deplwaye poukont ou nan zòn ki gen dezas yo. Òganizasyon yo fè konfyans yo ki fonksyone nan zòn ki afekte yo konnen kibò yo bezwen volontè yo epi yo ka asire sekirite, fòmasyon ak lojman apwopriye pou volontè yo.

Pran Pasyans

Retablisman an ap pran lontan plis tan pase atansyon medyatik la. Volontè yo ap nesesè pandan anpil mwa, souvan anpil ane, apre yon dezas — espesyalman lè kominote a antre nan peryòd retablisman alontèm nan. Souvan, èd ou nesesè lontan apre yon dezas, lè lòt moun ka gentan bliye l.

Dènye mizajou July 6, 2021