U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Tuyển Dụng Người Tham Gia Nhóm Phục Hồi Bão Ida

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR-012
Release Date:
October 12, 2021

BATON ROUGE, La. – Cư dân Louisian có kinh nghiệm về mặt phục vụ khách hàng, cho vào dữ liệu, sự vụ bên ngoài, hậu cần và nhiều thứ khác, có một số cơ hội tham gia nỗ lực ứng phó và phục hồi bão Ida với tư cách là nhân viên tạm thời. Thuê nhân viên địa phương, tạm thời là một cách FEMA đa dạng hóa lực lượng lao động và mở rộng mức chuyên môn.

Các công việc đang tuyển dụng sau đây, chánh yếu ở Baton Rouge, để hỗ trợ nhiều nhu cầu phục hồi của cộng đồng: 

 

Hầu hết các nhân viên tạm thời tại địa phương được tuyển dụng qua tiến trình tuyển dụng sâu sắc hơn. Thời hạn làm việc của một người thuê địa phương là 120 ngày, mặc dù thời hạn này có thể được gia hạn theo từng 120 ngày. Vào các đường nối ở trên để biết thêm thông tin, bao gồm trách nhiệm công việc và lương bổng.

FEMA là chủ hãng thuê mướn bình đẳng. Lương bổng cạnh tranh với giá trả tại địa phương.

Điều Kiện Thuê Mướn:

  • Quý vị phải là công dân Mỹ thì mới được cứu xét cho việc làm này.
  • Quý vị phải được qua cuộc điều tra lý lịch.
  • Nam giới sinh sau ngày 31 tháng Chạp, 1959 phải có ghi danh cho nghĩa vụ quân sự.

 

Vào mạng lưới fema.gov/careers để xem bảng yết thị tuyển dụng người của FEMA

 

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 14, 2021