U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA ap chache aplikan pou rantre nan ekip Retablisman Apre Siklòn Ida

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR-012
Release Date:
October 12, 2021

BATON ROUGE, LA. - Rezidan Lwizyan ki gen eksperyans nan sèvis kliyan, antre done, zafè ekstèn, lojistik ak plis ankò gen plizyè opòtinite pou rantre nan repons Siklòn Ida ak efò retablisman kòm anplwaye tanporè. Anbochaj anplwaye lokal, tanporè se yon fason FEMA divèsifye mendèv li yo ak elaji ekspètiz li yo.

Travay sa yo disponib, sitou nan Baton Rouge, pou ede ak bezwen rekiperasyon kominote a: 

 

Pifò anbochaj tanporè lokal yo ap travay atravè yon pwosesis anbochaj senplifye. Kondisyon travay lokal travay la se 120 jou, menm si li ka pwolonje 120 jou alafwa. Vizite lyen ki anwo yo pou plis enfòmasyon, ki gen ladan responsablite travay ak konpansasyon.

FEMA se yon anplwayè ki bay tout moun menm opòtinite travay. Salè yo konparab ak pousantaj peman lokal yo.

Kondisyon Travay:

  • Ou dwe yon sitwayen ameriken pou yo konsidere ou pou pozisyon sa a.
  • Ou dwe pase yon verifikasyon dosye kriminèl.
  • Enskripsyon Sèvis Selektif obligatwa pou gason ki fèt apre 31 desanm 1959.

 

Pou wè lòt afich travay FEMA, vizite fema.gov/careers.

 

Pou jwenn dènye enfòmasyon yo, ale sou fema.gov/disaster/4611. Swiv kont Twitter FEMA Region 6 la twitter.com/FEMARegion6 oswa sou Facebook nan facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Dènye mizajou October 14, 2021