alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alaska Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4638-AK
Alaska

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 29, 2021 - Th11 1, 2021

Ngày Công bố: Th1 15, 2022

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $152,707.69
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,000,090.34
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $4,690,711.99
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $62,035.38