alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Florida Surfside Building Collapse

3560-EM-FL
Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jun 24, 2021 - Jul 4, 2021

Ngày Công bố: Jun 25, 2021


Local Resources Custom Text

Support in house 

Visit our media library to see how we are supporting the state alongside with our federal partners during this response.  


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $656,057.01
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $484,083.55
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,140,140.56
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 91
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $50,499,790.12
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $54,313,872.97