U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

NEW YORK – Những người đang được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được các hỗ trợ khác từ chánh phủ, không nên quan tâm là nếu được hỗ trợ thảm họa của FEMA thì quyền lợi của họ có thể bị ảnh hưởng. Nếu cư…
Oct 20, 2021
BATON ROUGE, La. – Quý vị muốn sửa chữa hoặc xây cất lại ngôi nhà của mình? Người sống sót thảm họa đang sửa lại ngôi nhà cửa mình sau bão Ida, có thể đến Lowe’s ở Thibodaux trong tuần này để nói…
Oct 20, 2021
NEW YORK - Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida thổi qua New York, và vừa nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.…
Oct 14, 2021
BATON ROUGE, La. – Cư dân Louisian có kinh nghiệm về mặt phục vụ khách hàng, cho vào dữ liệu, sự vụ bên ngoài, hậu cần và nhiều thứ khác, có một số cơ hội tham gia nỗ lực ứng phó và phục hồi bão Ida…
Oct 12, 2021
BATON ROUGE, La. – Sự rộng lượng to lớn của tiền quyên tặng từ các tư nhân và người thiện nguyện giúp rất nhiều cho việc phục hồi các cộng đồng ở Louisiana sau cơn bão Ida. Những nỗ lực này nâng cao…
Oct 9, 2021
NEW YORK – Nhiều cư dân New York được bảo hiểm bao trả tổn thất do Bão Ida. Nhưng ngay cả mức bảo hiểm tốt nhất có khi cũng không đáp ứng được hết nhu cầu, do đó tiểu bang, liên bang và tổ chức phi…
Oct 7, 2021
NEW YORK -- Người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, bắt đầu nhận tiền hỗ trợ để thuê, sửa chữa nhà hoặc các loại hỗ trợ khác, nên nhớ rằng tiền hỗ trợ thảm họa liên bang là miễn thuế. Thư thông…
Oct 4, 2021
FEMA và tiểu bang Louisiana cam kết hỗ trợ thảm họa cho người khuyết tật cùng các nhu cầu về chức năng và thích nghi. Hỗ trợ cũng có sẵn cho những người truyền đạt bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh…
Oct 1, 2021
NEW YORK – Hỗ trợ thảm họa liên bang không chỉ cho chủ nhà. Chương trình này cũng có sẵn cho người thuê đủ tiêu chuẩn, và có thể bao trả cho các chi phí như đồ nội thất, thiết bị liên quan đến việc…
Sep 30, 2021
BATON ROUGE, La. – FEMA và Tiểu Bang Louisiana đang phối hợp cùng nhau để bảo đảm người sống sót sau Bão Ida tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng có nơi an toàn để ở tạm trong quá trình phục hồi.  …
Sep 30, 2021