Hiểu về Hỗ trợ Cá nhân và Hỗ trợ Công cộng của FEMA

Release Date:
Tháng 2 8, 2021

Có hai loại hỗ trợ do FEMA cung cấp: Hỗ trợ Công cộng và Hỗ trợ Cá nhân.

 

Hỗ trợ Công cộng

Hỗ trợ Công cộng (PA) là hỗ trợ dành cho các quận, thành phố hay các khu vực pháp lý khác của một tiểu bang. Bao gồm các khu vực pháp lý thuộc các bộ lạc (mặc dù đây có thể được coi là những nhà nước có chủ quyền) và những tổ chức phi lợi nhuận nhất định cung cấp dịch vụ công thiết yếu như giáo dục, tiện ích, tưới tiêu, và chăm sóc khẩn cấp, y tế, phục hồi chức năng, và chăm sóc trông nom tạm thời hay lâu dài.

  • Theo luật liên bang, FEMA cung cấp khoản trợ cấp hoàn trả ít nhất 75% chi phí đủ điều kiện, và chính quyền tiểu bang và địa phương chia sẻ 25% còn lại.
  • Mặc dù ngân quỹ được trao cho các tổ chức chính phủ và một số tổ chức phi lợi nhuận nhất định, chương trình PA mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Tiền từ PA giúp dọn dẹp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những mảnh vụn vỡ liên quan đến thảm họa, sửa đường và cầu mà mọi người sử dụng mỗi ngày, khôi phục các hệ thống tiện ích và nước, sửa chữa bệnh viện và các dịch vụ khẩn cấp, xây dựng lại trường học và trường đại học, và khôi phục lại thiết bị ở các công viên công cộng.

 

Hỗ trợ Cá nhân

Hỗ trợ Cá nhân (IA) bao gồm Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA. Các chủ nhà và người thuê nhà có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang để bù đắp chi phí hư hại và các thiệt hại khác ở các quận hay giáo xứ được chỉ định trong một công bố thảm họa lớn. IA có thể giúp trả chi phí nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà khẩn cấp, trả chi phí thiệt hại tài sản cá nhân không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức, chi phí y tế, nha khoa và tang lễ do ảnh hưởng trực tiếp của một thảm họa được công bố.

  • Các trợ cấp này không phải là thu nhập chịu thuế và sẽ không ảnh hưởng đến tính hội đủ điều kiện để nhận quyền lợi An sinh Xã hội, Medicaid, các chương trình miễn trừ y tế, hỗ trợ phúc lợi, Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia đình Khó khăn, tem phiếu thực phẩm, Thu nhập An sinh Bổ sung.
  • Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ cung cấp các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, tổ chức phi lợi nhuận, chủ nhà và người thuê nhà. Các khoản vay hỗ trợ thảm họa SBA là nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai chính dài hạn của liên bang dành cho các thảm họa.
  • Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu xem những trợ giúp nào sẵn có bằng cách liên hệ với SBA theo số 800-659-2955 hoặc truy cập trang của SBA tại SBA.gov.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Zeta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4577. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 12, 2021