Cách Kháng nghị Quyết định của FEMA

Release Date:
Tháng 8 30, 2023

Nếu quý vị nhận được thư từ FEMA cho biết quý vị không hội đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ, đừng hoảng loạn. Điều này đơn giản có nghĩa là FEMA có thể cần thêm thông tin. Quý vị có thể kháng nghị nếu không đồng ý với quyết định của FEMA về đơn đăng ký của mình. Đó là quyền của quý vị.

FEMA cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và hộ gia đình hội đủ điều kiện có các chi phí liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm dưới mức. Theo luật, Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình của FEMA không thể cung cấp khoản tài trợ khi bất kỳ nguồn tài chính nào khác – bảo hiểm, gọi vốn cộng đồng hoặc hỗ trợ tài chính từ các cơ quan tình nguyện – đã chi trả các chi phí cho cùng một nhu cầu liên quan đến thảm họa.

Nếu bảo hiểm của quý vị không chi trả tất cả những tổn thất của quý vị hoặc việc thanh toán của quý vị bị chậm trễ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho các nhu cầu chưa được đáp ứng của mình.

Nếu quý vị được xác định là không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ, FEMA sẽ gửi thư giải thích lý do tại sao quý vị không đủ điều kiện. Điều này mang đến cho quý vị một cơ hội để kháng nghị quyết định.

Quy trình Kháng nghị

 • Kháng nghị là một yêu cầu bằng văn bản đề nghị FEMA xem xét đơn đăng ký của quý vị. Đây cũng là cơ hội để quý vị cung cấp thông tin mới hoặc thông tin bổ sung chưa được gửi trước đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của FEMA. Quý vị có thể kháng nghị bất kỳ quyết định nào của FEMA về đơn xin Hỗ trợ Cá nhân của mình. Ví dụ: quý vị có thể kháng nghị quyết định về khả năng hội đủ điều kiện ban đầu của mình, ssố tiền hoặc loại hỗ trợ được cung cấp, đơn đăng ký nộp trễ, yêu cầu trả lại tiền hoặc từ chối Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Tiếp diễn.
 • Quý vị phải gửi đơn đáng nghị tới FEMA trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư xác định. Trong thư kháng nghị có đề ngày tháng kèm theo chữ ký của quý vị, hãy giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý với quyết định đó. Hãy chắc chắn bao gồm những điều sau đây:
  • Tên đầy đủ của người nộp đơn, địa chỉ hiện tại và địa chỉ nhà ở bị hư hại
  • Trên mỗi trang, hãy ghi số đơn đăng ký FEMA gồm chín chữ số của người nộp đơn (ở đầu thư xác định)
   • Số khai báo thảm họa của FEMA dành cho Hawaii: DR-4724-HI
   • Chữ ký của đương đơn và ngày nộp đơn
 • Nếu quý vị chọn để một người nào đó nộp đơn kháng nghị thay mặt cho quý vị, thư kháng nghị phải có chữ ký của người đó. Đồng thời gửi kèm tuyên bố có chữ ký của quý vị cho phép người đó kháng nghị thay quý vị.
 • Gửi thư kháng nghị của quý vị bằng đường bưu điện về:

FEMA Individuals & Households Program  
National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

 • Thư kháng nghị và tài liệu hỗ trợ cũng có thể được tải lên tài khoản của quý vị trên DisasterAssistance.gov hoặc quý vị có thể gửi fax thư của mình tới 800-827-8112.

Vui lòng gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Thảm họa của FEMA theo số 800-621-3362, nếu quý vị không nộp đơn xin hỗ trợ nhưng lại nhận được thư từ Hỗ trợ Thảm họa. Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm như là Dịch vụ Tiếp âm Video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký. Các tổng đài viên sử dụng nhiều ngôn ngữ và đường dây hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nhấn 2 để nghe Tiếng Tây Ban Nha. Nhấn 3 để nói chuyện với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.

Nếu quý vị tin rằng quý vị là nạn nhân của một hành vi lừa đảo, vui lòng báo ngay cho Sở Cảnh sát Maui theo số điện thoại 808-244-6400. Người tiêu dùng cũng có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi gian lận tới Bộ Thương mại và Người tiêu dùng Hawaii theo số 808-587-4272 (Tùy chọn 7).

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau cháy rừng tại Maui, hãy truy cập mauicounty.gov và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi @FEMARegion9 trên Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối