HỖ TRỢ CÔNG CỘNG CỦA FEMA

Release Date:
Tháng 12 20, 2022

Sau một thảm họa thiên nhiên, các cộng đồng cần được giúp đỡ để trang trải chi phí dọn dẹp mảnh vỡ, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cứu người và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng. FEMA cũng khuyến khích bảo vệ các cơ sở bị hư hại này khỏi các sự kiện trong tương lai bằng cách cung cấp kinh phí cho các biện pháp giảm thiểu trong quá trình phục hồi.

Điều kiện Hội đủ để nhận được Khoản Tài trợ Trợ cấp Công cộng

Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cung cấp các khoản trợ cấp bổ sung cho chính quyền tiểu bang, bộ lạc và địa phương cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân để giúp các cộng đồng nhanh chóng ứng phó và phục hồi sau các thảm họa lớn bao gồm Cơn bão Nicole. Các quận Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, Nassau, Palm Beach, St. Johns, St. Lucie và Volusia đã được phê duyệt vào ngày 13 Tháng Mười Hai, 2022, cho Hỗ trợ Công cộng của FEMA, Hạng mục A-G, cung cấp công việc khẩn cấp và thay thế của các cơ sở bị thiệt hại do thảm họa cũng như các dự án giảm thiểu rủi ro.

Bốn thành phần cơ bản của điều kiện hội đủ là người nộp đơn, cơ sở, công việc chi phí.

  1. Người nộp đơn phải là một tiểu bang, lãnh thổ, bộ lạc, chính quyền địa phương hoặc tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.
  2. Một cơ sở phải là một tòa nhà, hệ thống công trình công cộng, thiết bị hoặc đặc điểm tự nhiên.
  3. Công việc được phân loại là "khẩn cấp" hoặc "vĩnh viễn" và phải được yêu cầu do sự cố được tuyên bố, nằm trong khu vực thảm họa được chỉ định và là trách nhiệm pháp lý của người nộp đơn.
  4. Chi phí là khoản tài trợ gắn trực tiếp với công việc đủ điều kiện và phải được ghi chép đầy đủ, được ủy quyền, cần thiết và hợp lý. Chi phí đủ điều kiện bao gồm lao động, thiết bị, vật liệu, hợp đồng làm việc, cũng như chi phí hành chính trực tiếp và gián tiếp.

Xem chi tiết và yêu cầu về điều kiện hội đủ.

Bắt Đầu--CỔNG THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TÀI TRỢ

Người nộp đơn, người nhận và người nhận phụ đăng nhập: grantee.fema.gov.

Quy trình Hỗ trợ Công cộng cung cấp thông tin tổng quan về quy trình từ khi thảm họa được tuyên bố đến khi kết thúc khoản trợ cấp.

Kiểm toán, Phân xử trọng tài và Kháng nghị là tổng quan về quy trình kháng nghị và kiểm toán, bao gồm cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được về các phản hồi của FEMA đối với các đơn kháng nghị yêu cầu hỗ trợ.

Chương trình Cho vay Cộng đồng sau Thảm họa cung cấp kinh phí cho chính quyền địa phương vận hành các dịch vụ cộng đồng thiết yếu của họ sau khi bị mất doanh thu đáng kể do thảm họa.

Video hướng dẫn về Cách Nộp đơn Đăng ký

Tổng quan về Cổng thông tin về các Khoản tài trợ bao gồm thông tin cơ bản về bảng tổng quan, điều hướng và các nguồn trợ giúp từ Trình Quản lý Khoản tài trợ của FEMA..  Xem bộ sưu tập đầy đủ các video và hướng dẫn trên kênh YouTube Cổng thông tin về các Khoản tài trợ PA của FEMA.

Chính sách Hỗ trợ Công cộng - Hướng dẫn chính thức, chính sách, tư vấn tin tức và các ấn phẩm liên quan chi phối chương trình bao gồm

Hướng dẫn Chính sách và Chương trình Hỗ trợ Công cộng (PAPPG) Hướng dẫn Chính sách và Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA  phiên bản 4 áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp và thảm họa lớn được tuyên bố vào hoặc sau ngày 1 Tháng Sáu, 2020.

Hướng dẫn Cung cấp Chương trình Hỗ trợ Công cộng (fema.gov) (Tài liệu dự thảo được xuất bản vào Tháng Chín, 2022).

Để biết thông tin mới nhất về Cơn bão Nicole, hãy truy cập fema.gov/disaster/4680.

Đối với chuyến thăm phục hồi sau cơn bão Ian floridadisaster.org/info fema.gov/disaster/4673. Theo dõi FEMA trên Twitter tại FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối