Tiếp Tục được Hỗ Trợ Gia Cư Tạm Thời

Release Date:
Tháng 11 13, 2023

Nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà ban đầu từ FEMA sau bão Idalia, thì quý vị có thể đủ điều kiện để tiếp tục được hỗ trợ gia cư tạm thời theo Chương Trình Gia Đình và Cá Nhân của FEMA. 

Tiền hỗ trợ thuê nhà quý vị được có thể sử dụng để thuê một ngôi nhà, căn hộ, nhà tiền chế, xe RV hoặc nơi ở khác. 

Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tiếp tục được hỗ trợ gia cư tạm thời nếu:

 • Đã được hỗ trợ tiền thuê ban đầu và sử dụng số tiền này như dự định.
 • Không thể trở lại nơi cư trú trước thảm họa của quý vị vì nơi đó không thể ở được, không thể ra vào hoặc không thể sử dụng được do thảm họa.
 • Chứng minh có nhu cầu tài chánh do thảm họa gây ra.
 • Quý vị không được hỗ trợ gia cư tạm thời từ bất kỳ nguồn nào khác.
 • Cho thấy quý vị đang lập một chương trình gia cư lâu dài hoặc vĩnh viễn hoặc trình bày tiến trình hoạch định chương trình của mình. Thí dụ như, tờ ước tính giá cả sửa chữa từ một nhà thầu cũng có thể được xem là tiến trình hoạch định.
 • Nếu quý vị là chủ nhà và tổn thất tài sản được FEMA xác minh bằng hoặc lớn hơn số tiền Hỗ Trợ Thuê Nhà được cho ban đầu thì Đơn Xin Tiếp Tục Được Hỗ Trợ Gia Cư Tạm Thời sẽ tự động được gửi đến quý vị khoảng hai tuần sau khi Hỗ Trợ Thuê Nhà Ban Đầu được chấp thuận.
 • Nếu là người thuê nhà, quý vị phải liên lạc với FEMA và yêu cầu Đơn Xin Tiếp Tục Được Hỗ Trợ Gia Cư Tạm Thời .

Người nộp đơn phải nộp các tài liệu sau đây cùng với đơn xin đã điền hoàn toàn:

 • Tiền lợi tức trước và sau thảm họa của những người trong gia đình từ 18 tuổi trở lên.
 • Chứng minh chi phí nhà ở trước thảm họa (bản sao hợp đồng thuê nhà và hóa đơn tiện ích, bảo hiểm của người thuê nhà, bản tường trình thế chấp, thuế bất động sản, bảo hiểm nhà ở, v.v...).
 • Chứng minh chi phí nhà ở sau thảm họa (bản sao hợp đồng thuê hoặc cho thuê hiện tại có chữ ký của người nộp đơn và chủ nhà).
 • Mẫu đơn xin và các tài liệu hỗ trợ phải được gửi lại cho FEMA theo một trong các cách sau đây:
  • Tải chúng lên trương mục thảm họa của người nộp đơn tại DisasterAssistance.gov.
  • Gởi thư đến FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055
  • Hoặc đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa gần nhất để điền hoặc nộp đơn xin.

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa  trợ giúp trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Idalia. Ngoài các địa điểm cố định, các trung tâm di động cũng có hoạt động tại các cộng đồng. Vào fema.gov/drc or floridadisaster.org để tìm một trung tâm gần quý vị. 

Tags:
Cập nhật lần cuối