alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alabama Hurricane Sally

DR-4563-AL
Alabama

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 14, 2020 - Th9 16, 2020

Ngày Công bố: Th9 20, 2020


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the Alabama state page for more localized information.

Applying For Assistance

The registration period for homeowners and renters has ended in Baldwin, Mobile and Escambia counties.

Check the status of your application or update your contact information in one of the following ways: online at DisasterAssistance.gov or by phone 800-621-3362.

Persons who are deaf, hard of hearing or have a speech disability and use a TTY may call 800-462-7585. Multi-lingual operators are available. The toll-free lines are open daily 6 a.m. to midnight (Central Time).

Determination Letter

Read the determination letter carefully to identify the reason for being declared ineligible.

Determination/Appeals | Myth/Facts

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery.

Download Brochures

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has created a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program.

Additional SBA Loan Info

How To Help

Voluntary

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Find a reputable organization through the National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD) website.

Doing Business With FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for Hurricane Laura relief, follow the steps on our Doing Business with FEMA page to get started.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $71,670,679.44
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $24,877,133.15
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $96,547,812.59
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 22779
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $173,052,201.90
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $63,196,646.93
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $258,021,448.91
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $592,009.00