U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Texas Hurricane Harvey

DR-4332-TX
Texas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 23, 2017 - Sep 15, 2017

Ngày Công bố: Aug 25, 2017


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,243,252,850.20
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $413,645,530.30
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,656,898,380.50
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 373150
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,289,824,129.75
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $894,162,695.85
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,362,663,802.26
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $287,075,216.54
Cập nhật lần cuối January 14, 2021