Main Content

California Wildfires (DR-1731)

Thời kỳ xảy ra: October 21, 2007 - March 31, 2008
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên October 24, 2007

Các ứng dụng hỗ trợ cá nhân
Approved: 2,019

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $14,964,898.08

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $139,771,983.08

Các quận được chỉ định (Hỗ trợ cá nhân):

Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, Santa Barbara, Ventura

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

$14,964,898.08

Chương trình Tổng thể Cá nhân và Gia đình - Dollars Approved*

$10,903,326.96

Tổng Trợ Giúp Gia Cư - Dollars Approved*

$4,061,571.12

Tổng Trợ Giúp Cần Sự Giúp Đỡ Khác - Dollars Approved*

2,019

Tổng Trợ Giúp Cá Nhân - Applications Approved*

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$139,771,983.08

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$129,958,915.09

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$6,686,179.13

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

* Đô la Mỹ được chấp thuận: Đô la trợ cấp được chấp thuận nhưng không nhất thiết phải giải ngân.
✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 15:23

How to Apply for Assistance

» Apply Online
» Call 1-800-621-FEMA (3362) / 1-800-462-7585 (TTY)

» What is Disaster Assistance
» Individual Assistance
» Hazard Mitigation

» California Wildfires (Emergency Declaration)


Preliminary Damage Assessment

  • California, FEMA-1731-DR (PDF 49KB)

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2010-08-20 04:00