Asistans FEMA Disponib Kounye a pou Ede Sivivan Siklòn Nicole yo pou Kòmanse Rekiperasyon yo

Release Date Release Number
DR-4680-FL NR-001
Release Date:
December 15, 2022

BRANDON, Fla. – Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki te afekte nan siklòn Nicole pral kalifye kounye a pou aplike pou asistans pou dezas FEMA akòz apwobasyon Prezidan Joseph R. Biden dapre demann Eta Florid te fè pou deklarasyon yon gwo katastwòf.

FEMA te anonse yo te mete asistans adisyonèl disponib pou konplete efò rekiperasyon leta, tribi ak lokal yo nan zòn ki afekte nan siklòn Nicole pandan peryòd 7-30 novanm 2022. Asistans pou depans Kategori G, espesyalman pou plaj atifisyèl ki andomaje yo ak depans pou repare yo, disponib nan Konte Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, Nassau, Palm Beach, St. Johns, St Lucie ak Volusia. Asistans Piblik disponib tou pou travay ijans ak reparasyon oswa ranplasman enstalasyon dezas nan konte sa yo. Finansman federal disponib tou sou yon baz pataje pri pou mitigasyon pou diminye danje nan tout eta a.

Sivivan Siklòn Nicole, Aprann Kijan Pou Aplike pou Asistans FEMA

FEMA pral kontinye travay ak eta Florid pou ede Floridyen ki afekte nan siklòn Nicole epi asire yo gen resous yo bezwen pou kòmanse chemen pou rekiperasyon yo.

Sivivan yo ka aplike sou entènèt nan disasterassistance.gov, itilize aplikasyon FEMA mobile app oswa rele 800-621-3362. Liy dirèk la louvri, epi èd disponib soti 7 a.m. rive 11 p.m. ET nan pifò lang. Si w itilize yon sèvis relè, tankou relè videyo (VRS), telefòn ki gen tit oswa lòt sèvis, ou ka bay FEMA nimewo pou sèvis sa a pou resevwa asistans Pou pi byen ede sivivan yo ak bezwen aksè, FEMA te devlope yon videyo ki aksesib sou fason pou aplike epi li disponib isit la:: Twa fason pou Enskri pou Asistan Dezas FEMA - YouTube.

Gen kèk fanmi ki afekte nan toulède siklòn Ian ak Nicole gendwa bezwen aplike pou asistans pou katastwòf de fwa si yo te sibi domaj nan toulède siklòn yo. Yo trete domaj ki te koze nan plizyè katastwòf yo separe selon ki tanpèt ki te lakòz li, menm si se menm pwopriyete a andomaje.

Lè w ap kreye aplikasyon w lan, ou dwe bay

  • Nimewo telefòn ou ye kounye a kote yo ka kontakte ou.
  • Adrès ou ye kounye a ak adrès ou nan moman katastwòf la.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Yon deskripsyon jeneral domaj ak pèt dezas la te koze.
  • Enfòmasyon bankè, si ou kalifye pou asistans pou katastwòf epi ou ta renmen resevwa lajan pou depoze dirèkteman nan kont labank ou.
  • Si ou gen asirans, ki kalite asirans ou genyen, ak lè disponib, nimewo kontra a oswa ajan an ak/oswa non konpayi an.

Kisa pou w fè si w gen asirans

Si w gen asirans pwopriyetè kay, lokatè oswa inondasyon, ou ta dwe ranpli yon reklamasyon pi vit posib. Menm lè FEMA pa kapab diplike avantaj yo pou pèt ki kouvri anba asirans, si kontra ou pa kouvri tout depans pou dezas ou yo, ou ka kalifye pou asistans federal.

Dokimante domaj epi kòmanse netwayaj ak reparasyon pou anpeche plis domaj. Sonje kenbe resi tout acha ki gen rapò ak netwayaj ak reparasyon an.

Asistans pou dezas ka gen ladan èd finansyè pou lojman tanporè ak reparasyon kay, ansanm ak lòt depans ki gen rapò ak katastwòf.

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florid apre siklòn Nicole, vizite floridadisaster.org/info ak fema.gov. Swiv FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter ak nan facebook.com/fema.

###

Related Links:
Tags:
Dènye mizajou