Kisa pou Espere apre ou fin Aplike pou Asistans FEMA

Release Date:
December 16, 2022

Si rezidans prensipal ou a se nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns, oswa Volusia epi lakay ou ak/oswa pwopriyete pèsonèl ou te domaje nan siklòn Nicole,

FEMA kapab ede ak asistans ki gen rapò ak katastwòf oswa lòt bezwen esansyèl ki gen rapò ak katastwòf ki pa kouvri pa asirans.

Gen plizyè fason pou aplike: Ale sou Entènèt DisasterAssistance.gov, sèvi ak aplikasyon FEMA pou smartphones oswa rele 800-621-3362. Apèl yo aksepte chak jou soti 7 a.m. rive 11 p.m. ET. Èd disponib nan pifò lang. Si w itilize yon sèvis relè, tankou relè videyo (VRS), telefòn ki gen tit oswa lòt sèvis, bay FEMA nimewo pou sèvis sa a. Pou wè yon videyo ki aksesib sou fason pou aplike, vizite: Twa Fason pou Enskri pou Asistans FEMA pou Katastwòf - YouTube.

Lè yo deklare de oswa plis katastwòf pou menm zòn ki deziyen an, FEMA ap travay pou asire aplikan yo resevwa tout èd ki kalifye pandan y ap anpeche benefis federal yo repete.

Fanmi ki te sibi domaj nan toulède siklòn yo Ian ak Nicole dwe anrejistre ankò nan FEMA. FEMA p ap peye pou pèt kopi, men FEMA ka bay èd pou nouvo domaj ki te koze pa yon dezyèm deklarasyon katastwòf.

Lè w ap kreye aplikasyon FEMA ou an, ou dwe bay:

  • Nimewo telefòn ou ye kounye a kote yo ka kontakte w.
  • Adrès ou ye kounye a ak adrès ou nan moman katastwòf la.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Yon deskripsyon jeneral domaj ak pèt katastwòz la te koze.
  • Non tout moun ki nan kay la.
  • Revni anyèl lakay ou, anvan taks, nan moman katastwòf la.
  • Enfòmasyon bankè si ou kalifye pou asistans pou katastwòf epi ou ta renmen depoze lajan dirèkteman nan kont labank ou.
  •  Si ou gen asirans, ki kalite asirans ou genyen, ak lè lap disponib, nimewo kontra a oswa ajan an ak/oswa non konpayi an.

Si w gen pwopriyetè kay, lokatè oswa asirans inondasyon, ranpli yon reklamasyon opli vit ke posib. FEMA pa kapab double benefis pou pèt asirans ki kouvri yo. Si règleman ou an pa kouvri tout depans domaj ou yo, ou ka kalifye pou asistans federal.

Pou yon videyo aksesib sou enspeksyon kay FEMA, ale sou youtube.com/watch?v=kXMaDkY3Q2o.

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florid apre siklòn Nicole, vizite floridadisaster.org/info ak fema.gov. Swiv Rejyon 4 FEMA (@femaregion4) / Twitter epi sou facebook.com/fema.

###

Tags:
Dènye mizajou