Những điều sẽ Xảy ra Sau khi Quý vị Đăng ký Xin Nhận Hỗ trợ của FEMA

Release Date:
Tháng 12 16, 2022
Nếu nơi cư trú chính của quý vị ở các quận Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns hoặc Volusia và nhà ở và/hoặc tài sản cá nhân của quý vị bị hư hại do Bão Nicole, FEMA có thể trợ giúp về hỗ trợ liên quan tới thảm họa hoặc các nhu cầu liên quan tới thảm họa không được bảo hiểm chi trả.

Có nhiều cách để đăng ký: Truy cập trực tuyến vào DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng FEMA cho điện thoại thông minh hoặc gọi 800-621-3362. Nhận các cuộc gọi hàng ngày từ 7 giờ sáng tới 11 giờ tối theo giờ ET.  Có sẵn trợ giúp bằng hầu hết các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm, chẳng hạn như tiếp âm video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại cho dịch vụ đó. Để xem video có hỗ trợ vè cách nộp đơn, truy cập: Ba Cách để Đăng ký nhận Hỗ trợ Thảm họa của FEMA - YouTube.

Khi hai hoặc nhiều thảm họa được công bố trong cùng một khu vực được chỉ định, FEMA sẽ nỗ lực đảm bảo các đương đơn nhận được tất các những sự trợ giúp mà họ hội đủ điều kiện để nhận đồng thời tránh hỗ trợ trùng lặp quyền lợi của liên bang. 

Các gia đình chịu thiệt hại do cả Bão Ian và Nicole phải đăng ký lại với FEMA. FEMA sẽ không chi trả cho tổn thất trùng lặp, nhưng FEMA có thể cung cấp trợ giúp với thiệt hại mới do tuyên bố thảm họa thứ hai gây ra.

Khi tạo đơn đăng ký FEMA của quý vị, quý vị phải cung cấp:

  • Số điện thoại hiện tại của quý vị mà có thể liên lạc được với quý vị.
  • Địa chỉ hiện tại của quý vị và địa chỉ của quý vị vào thời điểm xảy ra thảm họa.
  • Số An Sinh Xã Hội của quý vị.
  • Mô tả chung về thiệt hại và tổn thất mà thảm họa gây ra.
  • Họ tên của các thành viên trong hộ gia đình.
  • Thu nhập trước thuế của hộ gia đình hàng năm vào thời điểm xảy ra thảm họa.
  • Thông tin ngân hàng nếu quý vị hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ thảm họa và quý vị muốn chuyển thẳng các khoản tiền tài trợ vào tài khoản ngân hàng của quý vị.
  • Nếu được bảo hiểm, cung cấp thêm loại bảo hiểm quý vị có và khi có thể, cung cấp số hợp đồng hoặc tên đại lý và/hoặc tên công ty.

Nếu quý vị có bảo hiểm cho chủ nhà, người thuê nhà hoặc bảo hiểm lũ lụt, hãy nộp đơn yêu cầu thanh toán sớm nhất có thể. FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi đối với thiệt hại đã được bảo hiểm chi trả. Nếu hợp đồng bảo hiểm của quý vị không đài thọ cho tất cả các chi phí thiệt hại của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang.

Để xem video hỗ trợ kiểm tra nhà của FEMA, truy cập youtube.com/watch?v=kXMaDkY3Q2o.

Để biết thêm thông tin về quá trình phục hồi Florida do hậu quả của Bão Nicole, truy cập floridadisaster.org/info fema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối