U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Asistans Finerè COVID-19

Kijan pou Aplike

Kimoun ki Kalifye

Kijan yo resevwa lajan yo

Resous Adisyonèl

Jwenn enfomasyon asistans anteman nan lang ou:

中文 | Español | English | 한국어 | Tiếng Việt |Français | عربي | हिन्दी | Português | Pусский | Tagalog

Pandemi COVID-19 lan te pote gwo chagren lakay anpil fanmi.  Nan FEMA, misyon nou se pou ede anvan, pandan ak apre katastwòf  yo.  Nou angaje pou ede soulaje kèk nan estrès finansye ak fado viris la koze.

Daprè Lwa 2021 sou Apwopriyasyon Repons Sekou Siplemantè Kowonaviris
[Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations] ak Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken, FEMA ap bay asistans finansye pou depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 ki te fèt apre 20 Janvye 2020.

Kijan pou Aplike

Nimewo Liy Asistans Fineray COVID-19

Aplikasyon yo ap kòmanse nan dat 12 Avril 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Èdtan Fonksyonman:
Lendi - Vandredi
9 a.m. rive 9 p.m. Lè nan Lès

Rele nimewo telefòn gratis angaje sa a pou jwenn yon aplikasyon pou Asistans Fineray COVID-19 reprezantan FEMA yo ap ede nan ranpli aplikasyon an.  Sèvis nan plizyè lang ap disponib.

Jwenn repons pou kesyon yo poze souvan yo osijè pwosesis aplikasyon an sou paj Kesyon Yo Poze Souvan pou Asistans Fineray.

Si w itilize sèvis relè, tankou telefòn videyo, Innocaption oswa CapTel, tanpri bay nimewo espesifik ki deziye pou sèvis sa yo. Li enpòtan pou FEMA kapab kontakte w, epi remake apèl telefonik FEMA yo ka parèt kòm nimewo non idantifye.

alert - warning


Avètisman pou Fwod:  Nou te resevwa rapò sou malonèt yo kap kontake moun pou ofri yo asistans pou fineray.  FEMA pa voye okenn notifikasyon konsa e nou pa kontakte okenn moun anvan yo enskri pou asistans.

Aprann Plis

Kilès ki Kalifye?

Pou w elijib pou asistans fineray, ou dwe satisfè kondisyon sa yo:

  • Lanmò a dwe fèt nan Etazini, sa ki gen ladan teritwa Ameriken, ak Distri Columbia.
  • Sètifika lanmò a dwe endike ke lanmò a te atribye avèk COVID-19.
  • Aplikan an dwe yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen, oswa etranje kalifye ki angaje depans finèb apre 20 Janvye 2020.
  • Li pa obligatwa pou moun ki mouri a te yon sitwayen Ameriken, yon sitwayen ki pa ameriken, oswa etranje ki pa kalifye.

Si ou te gen depans finèb ki gen rapò avèk COVID-19, nou ankouraje w pou kenbe ak rasanble dokimantasyon.  Kalite enfòmasyon an ta dwe gen ladan:

  • Yon sètifika ofisyèl lanmò  ki atribye lanmò a dirèkteman oswa endirèkteman avèk COVID-19 epi montre ke lanmò a te rive nan Etazini, enkli teritwa Ameriken yo, ak Distri  Columbia.
  • Dokiman ki gen rapò avèk depans pou fineray (resi, kontra mezon finèb, elatriye.) sa ki gen ladan non aplikan an, non moun ki mouri a, kantite lajan pou depans fineray la, ak dat depans fineray la te fèt.
  • Prèv  lajan ou te resevwa nan lòt sous yo spesifikman pou itilize nan depans fineray. Nou pa anmezi pou double benefis out e resevwa nan antèman oswa asirans fineray, asistans finansye ou te resevwa nan men ajans volontè, ajans gouvènman, oswa lòt sous yo.

Kijan yo resevwa Fon yo

Si ou elijib pou asistans fineray ou pral resevwa yon chèk pa lapòs, oswa lajan pa depo dirèk, depannde ki opsyon ou chwazi lè wap aplike pou asistans.

Resous Adisyonèl

Dènye mizajou April 21, 2021