Florida Hurricane Sally

DR-4564-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Sep 14, 2020 - Sep 28, 2020

Dat Deklarasyon: Sep 23, 2020

Kounye a fèmen: Peryòd pou aplike pou asistans pou katastwòf

alert - warning

Dènye jou pou endividyèl ak fanmi yo aplike pou asistans apre katastwòf sa a fin pase. Ou pa kapab kòmanse yon nouvo reklamasyon ankò.

Pou tcheke estati yon reklamasyon ki deja soumèt, vizite DisasterAssistance.gov.

Yo te di m pou m rele Administrasyon Ti Biznis Etazini

FEMA pa gen dwa bay asistans pou katastwòf pou sèten pèt ki kouvri pa prè pou katastwòf Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration, SBA). SBA bay endividyèl ak fwaye yo prè pou katastwòf ak enterè ki ba pou ede yo ak pèt dezas yo. FEMA travay ak SBA pou detèmine si ou ka kalifye pou Asistans Pwopriyete Pèsonèl, Asistans Transpò, oswa yon Règleman Asirans Gwoup Inondasyon.

FEMA pral refere w otomatikman bay SBA pou konsidere w pou yon prè pou katastwòf si w satisfè nòm revni SBA yo. FEMA sèvi ak revni anyèl brit lakay ou ak kantite moun ki depandan yo pou detèmine si yo ta dwe refere w bay SBA.

Si yo refere w bay SBA, FEMA ap kontakte w atravè yon sistèm kominikasyon otomatik pou eksplike kijan pou aplike pou yon prè pou katastwòf. Ou dwe ranpli epi retounen yon aplikasyon prè pou w konsidere w pou yon prè SBA oswa sèten kalite asistans FEMA. Ou pa oblije aksepte yon òf prè SBA. Sepandan, si yo apwouve w pou yon prè SBA, epi ou pa aksepte li, yo p ap voye w tounen bay FEMA pou byen pèsonèl oswa asistans transpò.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram prè SBA pou katastwòf la, tanpri rele SBA nan 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Enfòmasyon SBA disponib tou nan www.SBA.gov/disaster oswa pa imèl nan disastercustomerservice@sba.gov.

Aprann plis sou prè SBA a

Mwen te aplike pou asistans. E Annapre?

Si Ou Gen Asirans

Tanpri kontakte konpayi asirans ou pi vit posib pou w fè yon reklamasyon. FEMA kapab bay lajan sèlman apre ou fin resevwa règleman asirans ou a. Si asirans ou a pa kouvri tout depans pou reparasyon oswa rekonstwiksyon kay ou a, FEMA gendwa kapab ede w.

FEMA pa ka bay lajan pou depans ki kouvri pa asirans oswa benefis doub ke yon lòt sous te founi. Lè ou jwenn règleman asirans ou oswa refi, tanpri voye yon kopi bay FEMA osito ou kapab.

Si règleman asirans ou an reta plis pase 30 jou apati lè ou fè reklamasyon ou a, rele Liy Èd FEMA a nan 800-621-3362.

Aprann plis sou etap apre w fin aplike

Si Ou Pa Gen Asirans

FEMA pral verifye pèt ke katastwòf la te koze yo. Ajans la pral pwograme yon lè pou enspekte kay ou a si ou te rapòte domaj nan kay ou a oswa pwopriyete pèsonèl ou. Oswa FEMA ap mande w voye dokiman pou verifye depans ou yo.

W ap resevwa lèt notifikasyon nan men FEMA swa pa lapòs oswa korespondans elektwonik ki eksplike pwochen etap ou yo. Si sa nesesè dapre pèt ou rapòte yo, yon enspektè ap kontakte w pa telefòn pou pran yon randevou pou yon enspeksyon. Si w rate apèl la, y ap kite yon mesaj tep epi fè plizyè tantativ pou yo kontakte w. Enspektè a pa ta dwe bezwen wè resi reparasyon oswa foto domaj la. Men, si w kòmanse netwaye anvan enspeksyon an, FEMA sijere ou pran foto, fè yon lis pèt ou yo, epi kenbe resi pou tout depans ki lye a dezas la.

Jwenn yon Konseye pou Kay

Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (Department of Housing and Urban Development, HUD) bay sipò nan yon rezo ajans konsèy lojman (housing counseling agencies, HCA) ak konseye sètifye nan tout peyi a. HCA k ap patisipe ak HUD yo apwouve epi pran fòmasyon pou bay zouti pou pwopriyetè ak lokatè aktyèl oswa k ap vini pou yo ka fè chwa ki responsab konsènan bezwen kay yo genyen selon sitiyasyon finansyè yo.

Verifye Pwopriyetè oswa Lokatè Kay

FEMA oblije verifye ou te rete nan adrès ki nan aplikasyon w lan kòm rezidans prensipal ou anvan yo akòde w majorite kalite asistans. FEMA dwe verifye tou ke kay la se pou ou avan pou l bay Reparasyon Kay oswa Asistans Ranplasman. Aprann plis sou pwosesis aplikasyon an.

Nan efò n ap fè pou rann èd pou asistans katastwòf la pi rapid epi redui travay moun k ap aplike yo, nou eseye verifye pwopriyetè ak lokatè lè nou itilize yon rechèch otomatik nan dokiman piblik.

Si nou pa ka verifye ke w ap viv oswa ou posede kay ou mete nan aplikasyon an, n ap mande w pou w bay dokiman ki pwouve ou rete epi/oswa ou posede l pou ede nou detèmine si w elijib pou asistans.

Kijan Mwen ka fè Apèl Desizyon an?

Si w resevwa yon lèt ki di ou pa elijib pou asistans oswa aplikasyon w lan pa konplè, ou ka toujou fin ranpli aplikasyon an oswa fè apèl pou desizyon an nan 60 jou ou fin resevwa yon lèt desizyon. Lèt la ka swa vin jwen ou pa lapòs oswa yo mete l nan kont Sant Asistans pou Katastwòf ou a, si ou te kreye yon kont.

Aprann Plis sou apèl yo

Kesyon yo Poze Souvan ak Rimè

Aprann plis konsènanrimè ki abitye sikile sou katastwòfepi ki jan pou wrapòte fwod. Ou ka jwenn repons tou pou kesyon yo poze souvan sou abri ijans, asistans pou katastwòf, asirans pou inondasyon ak plis ankò.

Resous plizyè lang

Ou ka jwenn grafik medya sosyal ak mesaj sekirite enpòtan nan plizyè lang, tankou Anglè, Chinwa, Panyòl ak Vyetnamyen.

Nou gen videyo tou nan langaj siy Ameriken (American Sign Language, ASL) sou sijè tankou:

Ki jan pou ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

 

  Kouman pou Ede

  Benevola ak Donasyon

  Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

  Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

  Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

  Fè Biznis ak FEMA

  Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

  Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

  Obligasyon Finansman

  Asistans Endividyèl Montan
  Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $29,679,108.25
  Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $8,008,958.02
  Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $37,688,066.27
  Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 8558
  Asistans Piblik Montan
  Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $112,051,979.88
  Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $52,948,132.86
  Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $175,175,899.97
  Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
  Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $32,905,933.09

  Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

  Sant Rekiperasyon pou Dezas bay sivivan katastwòf yo enfòmasyon ki soti nan FEMA ak nan Administrasyon Ti Biznis Etazini. Sivivan katastwòf yo ka jwenn èd pou aplike pou asistans federal, aprann sou kalite asistans ki disponib, aprann sou pwosesis apèl la epi jwenn mizajou sou aplikasyon yo.

  Fasano Reginal Hurricane Shelter

  Adrès (kote w rete)

  11611 Denton Ave
  Hudson, Florida 34667
  Pasco
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:1:00 PM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Venice Community Center

  Adrès (kote w rete)

  326 Nokomis Ave
  Venice, Florida 34285
  Sarasota
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:1:00 PM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:Fèmen
  Vandredi:Fèmen
  Samdi:Fèmen
  Dimanch:Fèmen

  Ruboinia Community Center

  Adrès (kote w rete)

  1309 72nd St E
  Palmetto, Florida 34221
  Manatee
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:1:00 PM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Butler Douglas Memorial Park

  Adrès (kote w rete)

  244 8th Ave W
  Horseshoe Beach, Florida 32648
  Dixie
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:Fèmen
  Madi:Fèmen
  Mèkredi:Fèmen
  Jedi:1:00 PM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Jena Pentecostal Holiness Church

  Adrès (kote w rete)

  5335 Co RD 358
  Steinhatchee, Florida 32359
  Taylor
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:Fèmen
  Vandredi:Fèmen
  Samdi:Fèmen
  Dimanch:1:00 PM - 7:00 PM

  Hernando Public Library Spring Hill Branch

  Adrès (kote w rete)

  9220 Spring Hill Dr
  Spring Hill, Florida 34608
  Hernando
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Enoch Davis Center

  Adrès (kote w rete)

  1111 18th Ave S
  Saint Petersburg, Florida 33705
  Pinellas
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Palm Harbor CSA

  Adrès (kote w rete)

  1500 16th St
  Palm Harbor, Florida 34683
  Pinellas
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Cedar Key Fire Station (parking lot across street)

  Adrès (kote w rete)

  489 1st St
  Cedar Key, Florida 32625
  Levy
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 6:00 PM
  Madi:9:00 AM - 6:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 6:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 6:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 6:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 6:00 PM
  Dimanch:Fèmen

  Suwannee Baptist Church

  Adrès (kote w rete)

  23103 SE Highway 349
  Suwannee, Florida 32692
  Dixie
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:Fèmen
  Madi:Fèmen
  Mèkredi:1:00 PM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:Fèmen

  Jefferson County Library

  Adrès (kote w rete)

  375 S Water St
  Monticello, Florida 32344
  Jefferson
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  DRC-11

  Adrès (kote w rete)

  180 E Duval St
  Lake City, Florida 32055
  Columbia
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  West Citrus Community Center

  Adrès (kote w rete)

  8940 W Veterans Dr
  Homosassa, Florida 34448
  Citrus
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:8:00 AM - 7:00 PM
  Madi:8:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:8:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:8:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:8:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:8:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:8:00 AM - 7:00 PM

  Steinhatchee Community Center

  Adrès (kote w rete)

  1013 Riverside S. Drive
  Steinhatchee, Florida 32359
  Taylor
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Inglis Community Center

  Adrès (kote w rete)

  137 Hwy 40
  Inglis, Florida 34449
  Levy
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Exhibition 2 Building (Colosseum)

  Adrès (kote w rete)

  1302 SW 11 St.
  Live Oak, Florida 32064
  Suwannee
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 7:00 PM
  Madi:9:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:9:00 AM - 7:00 PM

  Career Source North Florida

  Adrès (kote w rete)

  705 E Base St
  Madison, Florida 32340
  Madison
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:8:00 AM - 8:00 PM
  Madi:8:00 AM - 8:00 PM
  Mèkredi:8:00 AM - 8:00 PM
  Jedi:8:00 AM - 8:00 PM
  Vandredi:8:00 AM - 8:00 PM
  Samdi:8:00 AM - 8:00 PM
  Dimanch:8:00 AM - 8:00 PM

  Mayo Community Center

  Adrès (kote w rete)

  150 NW Community Circle
  Mayo, Florida 32066
  Lafayette
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:8:00 AM - 7:00 PM
  Madi:8:00 AM - 7:00 PM
  Mèkredi:8:00 AM - 7:00 PM
  Jedi:8:00 AM - 7:00 PM
  Vandredi:8:00 AM - 7:00 PM
  Samdi:8:00 AM - 7:00 PM
  Dimanch:8:00 AM - 7:00 PM

  Annex/Chambers of Commerce

  Adrès (kote w rete)

  1153 US Highway 41 NW
  Jasper, Florida 32052
  Hamilton
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:8:00 AM - 8:00 PM
  Madi:8:00 AM - 8:00 PM
  Mèkredi:8:00 AM - 8:00 PM
  Jedi:8:00 AM - 8:00 PM
  Vandredi:8:00 AM - 8:00 PM
  Samdi:8:00 AM - 8:00 PM
  Dimanch:8:00 AM - 8:00 PM

  Dixie County Public Library

  Adrès (kote w rete)

  16328 SE US-19
  Cross City, Florida 32628
  Dixie
  Get Directions

  DRC Orè

  Lendi:9:00 AM - 8:00 PM
  Madi:9:00 AM - 8:00 PM
  Mèkredi:9:00 AM - 8:00 PM
  Jedi:9:00 AM - 8:00 PM
  Vandredi:9:00 AM - 8:00 PM
  Samdi:9:00 AM - 8:00 PM
  Dimanch:Fèmen
  Dènye mizajou