alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Region 4

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 4 office, located in Atlanta, Georgia oversees federal emergency management for six Tribal Nations and the following states:

Our Federal Regional Center is located in Thomasville, Ga.

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Gracia is standing front of of an American flag and she is smiling

Gracia B. Szczech
Regional Administrator

Read Gracia B. Szczech Bio

Robert standing in front of an American flag

Robert Samaan
Deputy Regional Administrator

Read Robert Samaan Bio

Contact Us

Regional News and Information

Rezidan Mississippi yo kap resevwa Sekirite Sosyal oswa lòt peman gouvènman pa gen rezon pou yo enkyete ke asistans FEMA pou katastwòf kapab afekte benefis yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 13, 2021
Pwopriyetè kay Mississippi, lokatè, pwopriyetè biznis ak òganizasyon non-pwofi yo nan konte Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall ak Wilkinson ki te gen kay andomaje oswa lòt pèt ki pa asire akoz siklòn Ida gen mwens pase de semèn ki rete pou yo aplike pou asistans katastwòf federal.
illustration of page of paper Nòt Laprès | December 10, 2021
Etandone Misisipyen ki kalifye yo kòmanse resevwa asistans federal, FEMA ap ankouraje aplikan yo pou yo itilize lajan an pou depans ki gen rapò ak dezas la sèlman.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 10, 2021
Si ou te aplike pou asistans katastwòf nan FEMA apre siklòn Ida te fin ravaje Mississippi, ou te ka deja resevwa yon lèt detèminasyon – epi petèt ou pa dakò avèk rezilta a. Ou gen dwa pou konteste desizyon an.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | December 9, 2021
Mezon adorasyon ki kalifye nan Missippi yo ka petèt elijib pou sibvansyon FEMA a pou kouvri depans ki lye ak ouragan yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | December 9, 2021