alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan

Region 4 Administrator

Robert P. Ashe

Region 4 Deputy Administrator

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Sis (6) mwa apre Siklòn Idalia te frape Florida Big Bend kòm yon gwo siklòn Kategori 3, FEMA ak patnè federal li yo te bay plis pase 820 milyon dola pou ede ak rekiperasyon dezas.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
FEMA aprouve plis pase $6.7 milyon sibvansyon finansman pou ranbouse Fort Myers avèk Punta Gorda pou depans retire debri apre siklòn.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
FEMA te anonse yon ekstansyon sis mwa nan pwogram Lojman Tanporè Dirèk jiska 29 septanm 2024, pou kay ki elijib nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota ak Volusia.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a. Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman depi kounya pou prepare w ak fanmi w kont katastwòf potansyèl yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
FEMA apwouve yon lòt $51,415,078 nan sibvansyon pou ranbouse Konte Lee pou depans nan retire debri apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: