alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Gracia Szczech Photo

Region 4 Administrator

Robert Samaan Profile Pic Circle

Region 4 Deputy Administrator

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Asistans Piblik FEMA apwouve de sibvansyon pou ranbouse Distri Lekòl Konte Lee ak Cherif Konte Lee pou depans ijans ki lye ak Siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: March 24, 2023
Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki gen pèt oswa domaj nan pwopriyete Siklòn Nicole te koze, gen sèlman yon semèn ki rete pou aplike pou asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: March 20, 2023
Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: March 20, 2023
Dènyèman, yon sivivan te rapòte ke li te resevwa yon tèks ke "yo te dekese yon chèk gouvènman federal pou yon montan $2800". Tèks la te bay sivivan an enstriksyon pou l vizite yon lyen epi bay enfòmasyon pèsonèl pou FEMA verifye. Sa a se yon anak. Yo ka eseye anake w pa telefòn, pa lapòs oswa imèl, tèks oswa an pèsòn. FEMA pa bay okenn asistans finansye pou yon montan $2,800.00. Si w te aplike pou asistans pou katastwòf, FEMA ap fè w konnen desizyon li pran. Ajans lan ka kontakte w tou si li bezwen plis enfòmasyon pou trete aplikasyon w lan. Sa a ka vini nan fòm yon lèt. Nan kèk ka, ou ka resevwa yon apèl telefonik. Revize lèt FEMA ou yo ak anpil atansyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: March 13, 2023
Anvan ouragab an te rive, resous federal yo te pozisyone pou yo reponn imedyatman ak siklòn Ian. Men yon delè pou preparasyon ak sipò federal bay Floridyen an repons a tanpèt la ak rekiperasyon prèske sis mwa apre.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published: March 9, 2023