alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan

Region 4 Administrator

Robert P. Ashe

Region 4 Deputy Administrator (Acting)

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a. Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman depi kounya pou prepare w ak fanmi w kont katastwòf potansyèl yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
FEMA apwouve yon lòt $51,415,078 nan sibvansyon pou ranbouse Konte Lee pou depans nan retire debri apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Nan yon fason kapab wè efikasite ak volonte, FEMA aktive byen rapid Pwogram Lojman Dirèk yo pou Ede Sivivan Siklòn Idalia. Apati 23 janvye, FEMA te mete tout lojman ki kalifye ki te afekte nan Siklòn Idalia nan inite kay tanporè yo, ki make akonplisman pwosesis "Lisans" lan.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Re-konfimasyon se yon pwosesis FEMA itilize pou kapab re-evalye Lojman Dirèk rezidan yo gras ak vizit chak mwa yo. Sa ede motive rezidan yo pou suiv Plan Lojman Pèmanan yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published:
Sivivan Siklòn Idalia ki te apwouve pou Inite Lojman Tanporè yo ka elijib pou rete nan inite FEMA bay yo pou jiska 18 mwa apati dat deklarasyon katastwòf la pandan y ap chèche opsyon lojman pèmanan. Pa kont, yo dwe suiv tèm ak kondisyon Lisans FEMA Kapab Retire nan Men yo oswa Akò Lojman Tanporè yo gen ak FEMA.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Published: