U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA/Tiểu Bang Hỗ Trợ Người Sống Sót sau Bão Ida bằng Giải Pháp Cư Trú và Gia Cư Tạm Thời trong Quá Trình Phục Hồi

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR-009
Release Date:
September 30, 2021

BATON ROUGE, La. – FEMA và Tiểu Bang Louisiana đang phối hợp cùng nhau để bảo đảm người sống sót sau Bão Ida tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng có nơi an toàn để ở tạm trong quá trình phục hồi.  

Tiểu bang đang đưa ra một số giải pháp tạm thời, bao gồm chương trình cư trú không tụ tập dùng những nhà di động, như các toa xe du lịch để giải quyết tình trạng thiếu các lựa chọn cư trú và gia cư tại vùng Đông Nam Louisiana. Nơi cư trú không tụ tập là nơi một người hay gia đình có thể cư ngụ an toàn với chút riêng tư. Chương trình này sẽ tập trung vào những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, giúp họ có chỗ cư trú ngay cho đến khi thực hiện đầy đủ chương trình Gia Cư Trực Tiếp của FEMA.

Trung tâm gọi sẽ mở cửa vào đầu tuần tới để các cư dân muốn lấy lựa chọn cư trú do tiểu bang thực hiện. Người sống sót sẽ có thể xem số của trung tâm gọi trên GetAGamePlan.org sau khi có. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho công chúng sau khi trung tâm gọi mở cửa hoạt động.

FEMA đã chấp thuận trợ giúp gia cư trực tiếp tạm thời cho 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất: Jefferson, Lafourche, Livingston, Plaquemines, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, Tangipahoa và Terrebonne. Chương trình này có thêm một số giải pháp gia cư ngắn hạn cho người sống sót tại Louisiana. Tuy nhiên, những lựa chọn trong chương trình này có thể phải mất hàng tháng mới hoàn tất vì thường phải đánh giá địa điểm và vùng ngập lũ, lắp đặt và xây cất tiện ích, trong số những thứ khác trước khi có thể sử dụng. Đây là lý do chương trình cư trú ngay của tiểu bang là cầu nối quan trọng để phục hồi.

Chương trình Gia Cư Trực Tiếp bao gồm ba lựa chọn chánh:

  • Đơn Vị Gia Cư Tạm Thời như toa xe du lịch hay nhà tiền chế;
  • Thuê Trực Tiếp, thuê gia cư hiện đang trống; và
  • Thuê và Sửa Nhà Đa Hộ, FEMA sẽ ký hợp đồng thuê mướn với gia chủ cho thuê nhà đa hộ (như từ hai đơn vị trở lên) và sửa lại để làm gia cư tạm thời cho các đương đơn.

Gia cư trực tiếp tạm thời không phải là giải pháp ngay lập tức cho nhu cầu gia cư tạm thời và dài hạn của người sống sót vì phải mất nhiều thời gian để thực hiện. Ngoài ra, không phải mọi người bị bão Ida ảnh hưởng đều đủ tiêu chuẩn được gia cư trực tiếp. Do đó, điều quan trọng là các đối tác ở mọi cấp độ - khu vực địa phương, tiểu bang, liên bang khác, phi lợi nhuận và tư nhân – cùng phối hợp để lấp khoảng cách.

Những người sống sót đã nộp đơn xin trợ giúp cho FEMA không cần phải nộp đơn lại mới đủ tiêu chuẩn được Gia Cư Trực Tiếp. Nếu người sống sót chưa nộp đơn cho FEMA, thì họ có thể nộp bằng cách vào DisasterAssistance.gov hoặc gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362.

Dù có sẵn các giải pháp cư trú không tụ tập và Gia Cư Trực Tiếp cho người sống sốt nào cần nhất, những cư dân Louisiana bị ảnh hưởng có thể thực hiện một số điều để có nơi ở an toàn. Người sống sót nên lập hoạch định cư trú và gia cư riêng của họ. Biết rõ mục tiêu phục hồi sẽ giúp người sống sót đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này.

Giúp đỡ tài chánh của FEMA vẫn là phương tiện chánh để giúp cho người sống sót. Trợ giúp này có thể bao gồm trợ giúp thuê mướn, nhiều tiền hơn cho người sống sót đủ tiêu chuẩn để thuê tạm một nơi khác để sống, như nhà, căn hộ, phòng khách sạn hay nhà trọ, hoặc toa xe du lịch trong lúc sửa nơi cư ngụ chánh của họ. Nhiều người cũng có thể được chuyển đến một trong những cơ quan đối tác của chúng tôi như Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ.

Người sống sót đủ tiêu chuẩn được chương trình Trợ Giúp Tạm Trú Chuyển Tiếp (Transitional Sheltering Assistance, hay TSA) của FEMA nên tiếp tục tận dụng trợ giúp này cho đến khi có giải pháp khác.

Nếu người sống sót cần gia cư ngay thì có thể nhắn tin LAShelter gởi tới số 898211 hoặc gọi số 2-1-1 để tìm nơi tạm trú. Tất cả nơi tạm trú tại tiểu bang đều có biện pháp an toàn COVID và được cung cấp bộ dụng cụ COVID. Tại đây, những người sống sót sẽ an toàn và có thể trao đổi với các cố vấn hỗ trợ họ cho những bước kế tiếp.

Điều quan trọng là người sống sót cần giữ liên lạc với FEMA khi chương trình hay thông tin liên lạc của họ thay đổi. Nếu số điện thoại hoặc địa chỉ bưu tín của quý vị thay đổi, thì FEMA không thể liên lạc với quý vị được. Vì vậy, sau khi nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị cần cho FEMA biết mỗi khi có thay đổi trong thông tin của quý vị. Các cá nhân và gia đình có thể đủ tiêu chuẩn được những chương trình khác trong quá trình phục hồi.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 4, 2021