U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Nạn nhân Bão Tuyết ở Texas ở Ba Quận Bổ sung Có thể Đăng ký xin Hỗ trợ Thảm họa của Liên bang

Release Date Release Number
R6-NR-022
Release Date:
June 25, 2021

DENTON, Texas – Các chủ nhà và người thuê nhà Texas ở Kerr, Lamar và Shackelford đã bị thiệt hại của bão tuyết hồi Tháng Hai giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA. Nếu quý vị làm đơn với FEMA trước khi các quận này được bổ sung vào danh sách, quý vị không cần phải làm đơn lại.

Nếu quý vị có bảo hiểm và đang làm đơn xin hỗ trợ thảm họa, quý vị cũng cần phải làm đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm sớm nhất có thể. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi đối với thiệt hại đã được bảo hiểm chi trả. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho tất cả thiệt hại của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang.

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đăng ký là truy cập www.disasterassistance.gov.

Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, hãy gọi 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Các đường dây điện thoại miễn phí có người trực từ 6 a.m. đến 10 p.m. giờ CDT bảy ngày mỗi tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cập nhật cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Khi quý vị làm đơn xin hỗ trợ, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

  • Số điện thoại hiện tại mà có thể liên lạc được với quý vị
  • Địa chỉ của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ nơi quý vị đang ở
  • Số An sinh Xã hội của quý vị, nếu có
  • Một danh sách chung các hư hỏng và thiệt hại
  • Nếu được bảo hiểm, số hợp đồng bảo hiểm, hoặc tên đại lý bảo hiểm và công ty bảo hiểm của quý vị

Hãy nhớ giữ lại biên lai từ tất cả các khoản mua sắm liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Hỗ trợ thảm họa có thể bao gồm các khoản hỗ trợ tài chính về chỗ ở tạm thời và sửa chữa nhà, các khoản vay thảm họa lãi suất thấp để trang trải các tổn thất về bất động sản không có bảo hiểm, và các chương trình khác để giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của thảm họa.

Có các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ dành cho các doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê nhà. Gọi cho SBA theo số 1-800-659-2955 (TTY: 800-877-8339) hoặc truy cập www.sba.gov/services/disasterassistance.

Tags:
Cập nhật lần cuối June 29, 2021