alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Severe Winter Storms

4587-DR-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 8, 2021 - Th2 20, 2021

Ngày Công bố: Th2 24, 2021

Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the Oklahoma state page for more localized information.

I Was Told to Call the Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center for homeowners, renters and business owners to provide answers to questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

I Applied for Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. All inspections will be conducted by phone due to COVID-19 and the need to protect the safety and health of our workforce and survivors.

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA assistance that may be available to support individuals and families in disaster recovery.

Download brochures.

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $2,882,946.50
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $550,141.22
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,433,087.72
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1205
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,909,158.23
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,394,293.29
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $3,794,550.70
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $976,417.18