alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Severe Winter Storms

4587-DR-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 8, 2021 - Th2 20, 2021

Ngày Công bố: Th2 24, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the Oklahoma state page for more localized information.

I Was Told to Call the Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center for homeowners, renters and business owners to provide answers to questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

I Applied for Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. All inspections will be conducted by phone due to COVID-19 and the need to protect the safety and health of our workforce and survivors.

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA assistance that may be available to support individuals and families in disaster recovery.

Download brochures.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $2,877,743.63
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $550,141.22
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,427,884.85
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1204
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,876,524.23
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,209,866.41
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $3,561,812.05
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $909,069.70