alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Oklahoma Severe Winter Storms

4587-DR-OK
Oklahoma

Peryòd Ensidan: Feb 8, 2021 - Feb 20, 2021

Dat Deklarasyon: Feb 24, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the Oklahoma state page for more localized information.

I Was Told to Call the Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center for homeowners, renters and business owners to provide answers to questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

I Applied for Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. All inspections will be conducted by phone due to COVID-19 and the need to protect the safety and health of our workforce and survivors.

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA assistance that may be available to support individuals and families in disaster recovery.

Download brochures.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $2,877,743.63
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $550,141.22
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $3,427,884.85
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 1204
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,876,524.23
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,209,866.41
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $3,561,812.05
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $909,069.70