News, Media & Events: California

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Quận Santa Clara đã được thêm vào tuyên bố thảm họa lớn cho các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng ở California diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Điều đó có nghĩa là những ai bị ảnh hưởng bởi những cơn bão này có thể đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Từ ngày 27 tháng 12 năm 2022, tiểu bang California và FEMA cùng cam kết tạo tiếp cận công bằng đến tất cả các chương trình hỗ trợ sau thiên tại của liên bang và tiểu bang trong khi trợ giúp cư dân phục hồi tư những trận bão và lũ lụt nghiêm trọng.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Người dân California đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA cho những thiên tai bão và lũ lụt gần đây sẽ nhận được thư xác định từ FEMA. Thư có thể nêu ra rằng bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ chối. Người nộp đơn sẽ nhận được lý do giải thích cho việc không đủ điều kiện và những gì họ cần làm để kháng nghị lại quyết định đó. Thường thì họ chỉ cần gửi thêm thông tin.
illustration of page of paper Trang Thông tin |