U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

California

Active Disasters: 1
California

Active Disaster 4610

There is an active disaster declaration involving Wildfires. Learn about Disaster 4610

Disaster Declaration 4610 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 211
Total Individual & Households Program (IHP) $2,875,967.63*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Aug 25, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Các nạn nhân cháy rừng ở California bị mất giấy tờ quan trọng có thể cần bản thay thế để làm đơn đăng ký nhận dịch vụ và trợ giúp để tái thiết cuộc sống của họ.

illustration of page of paper Trang Thông tin | March 17, 2021

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Janesville Fire Protection District

Address

463-390 Main St
Janesville, California 96114
Lassen
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:10:00 AM - 6:00 PM

Almanor Recreation Center

Address

101 Meadowbrook Center
Chester, California 96020
Plumas
Get Directions

DRC Hours

Monday:11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:11:00 AM - 6:00 PM
Thursday:11:00 AM - 6:00 PM
Friday:11:00 AM - 6:00 PM
Saturday:11:00 AM - 6:00 PM
Sunday:11:00 AM - 6:00 PM