Am Hiểu Lá Thư của FEMA

Release Date:
Tháng 8 8, 2023

Những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor đã nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA cho các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng trong tháng 7 sẽ nhận được thư xác định hội đủ điều kiện từ FEMA qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử.

Lá thư có thể cho biết quý vị không hội đủ điều kiện để được trợ giúp, nhưng đó không phải là sự từ chối. 

Điều quan trọng là phải đọc thư cẩn thận vì sẽ bao gồm số tiền trợ giúp mà FEMA có thể cung cấp và thông tin về việc sử dụng hợp lý quỹ hỗ trợ thảm họa. Lá thư cũng sẽ giải thích tình trạng đơn đăng ký của quý vị và tư vấn những gì cần làm để kháng cáo cho một quyết định bất lợi.

Thông thường, quý vị chỉ cần gửi thêm thông tin hoặc tài liệu trợ giúp để FEMA tiếp tục xem xét đơn xin trợ giúp tài chính. Ví dụ về chứng từ bị thiếu có thể bao gồm:

 • Bằng chứng về bảo hiểm đài thọ;
 • Giải quyết yêu cầu bảo hiểm hoặc thư từ chối từ nhà cung cấp bảo hiểm;
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân;
 • Bằng chứng về chỗ ở;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu; hoặc
 • Bằng chứng rằng tài sản bị thiệt hại là nơi cư trú chính của đương đơn vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Nếu quý vị có thắc mắc về lá thư của mình, hãy gọi cho đường dây trợ giúp hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362. Các nhân viên làm việc bảy ngày trong tuần, 365 ngày trong năm, với các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ. Nếu sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như Dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số dịch vụ đó khi đăng ký.

Hoặc có thể đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa để được trợ giúp trực tiếp, nơi các nhân viên của FEMA có thể trợ giúp nộp đơn, trả lời các câu hỏi và giới thiệu đến các nguồn lực. Để tìm một trung tâm gần nơi ở, hãy truy cập fema.gov/drc .

Khiếu nại Quyết định của FEMA

Nếu không đồng ý với quyết định của FEMA hoặc số tiền trợ giúp, quý vị có thể gửi thư kháng cáo và các chứng từ trợ giúp cho trường hợp, chẳng hạn như ước tính của nhà thầu cho việc sửa chữa nhà. Quý vị có 60 ngày kể từ ngày nhận được thư quyết định của FEMA để gửi kháng cáo của quý vị tới FEMA.

Theo luật, FEMA không thể cung cấp cho quý vị một khoản trợ cấp khi đã nhận bất kỳ nguồn tài trợ nào khác - bảo hiểm, quỹ từ cộng đồng hoặc trợ giúp tài chính từ các cơ quan tự nguyện - đã chi trả các chi phí cho cùng một nhu cầu liên quan đến thảm họa. Nói cách khác, FEMA không thể thanh toán cho việc sửa chữa nhà nếu quý vị đã nhận được tiền từ công ty bảo hiểm của mình cho việc sửa chữa tương tự.

Tuy nhiên, những người được bảo hiểm dưới mức có thể nhận được hỗ trợ cho các nhu cầu chưa được đáp ứng sau khi các yêu cầu bảo hiểm đã được giải quyết. Mặc dù FEMA có thể giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhưng cơ quan này không cung cấp trợ giúp để trang trải các khoản khấu trừ bảo hiểm.

Trong một lá thư có chữ ký và ghi ngày tháng, hãy giải thích (các) lý do kháng cáo. Khiếu nại phải bằng văn bản, và cũng nên bao gồm:

 • Họ và tên của người nộp đơn 
 • Số thảm họa (DR-4720 -VT)
 • Địa chỉ nơi cư trú chính trước thiên tai 
 • Số điện thoại và địa chỉ hiện tại của người nộp đơn 
 • Số đơn đăng ký FEMA gồm chín chữ số của trên tất cả các chứng từ

Nếu ai đó không phải là người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn viết thư kháng cáo, thì người đó phải ký tên và cung cấp cho FEMA một bản chấp thuận có chữ ký cho phép cá nhân đó hành động thay mặt cho người nộp đơn. 

Kháng cáo phải được đóng dấu bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ ngày được ghi trên lá thư quyết định của FEMA. Thư khiếu nại và tài liệu hỗ trợ có thể được tải lên tài khoản trực tuyến FEMA cá nhân của quý vị. Để thiết lập một tài khoản, hãy truy cập vào trang DisasterAssistance.gov và làm theo hướng dẫn. 

Các cách khác để gửi chứng từ bao gồm:

 • Gửi thư: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-7055
 • Fax: 800-827-8112 Attention: FEMA 

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Tiểu bang Vermont, xin vui lòng truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 trên tài khoản Twitter tại twitter.com/FEMARegion1, trang Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA, hoặc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont trên Twitter tại twitter.com/vemt và trên Facebook tại facebook.com/vermontemergencymanagement.

FEMA cam kết đảm bảo trợ giúp thảm họa thiên tai được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân nào sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối