Xác định thiệt hại đáng kể

Release Date:
Tháng 10 24, 2022

Nếu chi phí sửa chữa cấu trúc (để đạt được tình trạng trước khi có bão Ian) bằng 50 phần trăm trở lên so với giá trị thị trường trước thiên tai thì ngôi nhà hoặc tòa nhà đó được coi là “bị thiệt hại đáng kể”. Giá trị đất đai không phải là điều cần cân nhắc; việc xác định hoàn toàn dựa trên giá trị thị trường của kết cấu trước khi xảy ra thiệt hại.

FEMA không xác định thiệt hại đáng kể; quyết định được đưa ra bởi quan chức xây dựng của cộng đồng hoặc người quản lý vùng ngập lụt.

Việc sửa chữa công trình ở vùng ngập lụt cần phải có giấy phép. Ngoài ra, cấu trúc "bị hư hỏng đáng kể" phải được làm cho tuân thủ Bộ luật Xây dựng Florida và các quy định quản lý vùng ngập lụt của cộng đồng. Các lựa chọn bao gồm chống ngập cho một công trình không phải nhà ở, di dời công trình ra ngoài vùng ngập lụt, nâng công trình lên độ cao do các quan chức cộng đồng địa phương xác định, hoặc phá dỡ công trình.

Bảo hiểm Chi phí Tuân thủ Gia tăng (Increased Cost of Compliance hay ICC) là bảo hiểm chi trả theo chính sách lũ lụt NFIP của người được bảo hiểm. Chủ hợp đồng bảo hiểm của các công trình bị thiệt hại đáng kể do lũ lụt, nằm trong Khu vực Lũ lụt Đặc biệt Nguy hiểm (Special Flood Hazard Area hay SFHA), có thể nhận được tới $30,000 thông qua ICC để giúp đáp ứng chi phí tuân thủ các bộ luật và quy định về xây dựng.

Để biết thêm thông tin về các câu hỏi chung về bảo hiểm lũ lụt, hãy liên lạc với NFIP theo số 800-427-4661, hoặc gọi cho đại lý bảo hiểm của bạn. Bạn cũng có thể gửi email đến FloodSmart@dhs.gov để yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin cũng có tại FEMA.govFloodSmart.gov.

Tags:
Cập nhật lần cuối