Hỗ Trợ Mai Táng

Release Date:
Tháng 9 15, 2023

Nếu quý vị phải trả phí tổn mai táng hoặc cải táng do Bão Idalia ở các quận Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota, Suwannee hoặc Taylor, thì có thể được hỗ trợ mai táng từ FEMA.

Hỗ Trợ Nhu Cầu Khác từ FEMA

Chương Trình Hỗ Trợ Nhu Cầu Khác (Other Needs Assistance, hay ONA) của FEMA hỗ trợ một số phí tổn mai táng do thảm họa đủ tiêu chuẩn. Bao gồm chi phí cho các phí tổn bất ngờ và không được bảo hiểm. 

Để được hỗ trợ mai táng, trước tiên quý vị phải nộp đơn cho FEMA bằng cách gọi 800-621-3362, vào DisasterAssistance.gov, tới Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa hoặc qua ứng dụng di động của FEMA.

Các phí tổn đủ tiêu chuẩn bao gồm chi phí chuyển hài cốt, quan tài hoặc bình đựng tro cốt, dịch vụ mai táng, giấy chứng tử, đất chôn cất, hỏa táng, an táng, chi phí cải táng nếu phải dời chỗ do thảm họa và/hoặc tại nghĩa trang gia đình trên đất tư nhân. 

Tiêu chuẩn

FEMA sẽ kiểm tra:

  • Giấy chứng tử chính thức do tiểu bang cấp hoặc tuyên bố có chữ ký của người giám định y tế, bác sĩ điều tra hoặc người chứng nhận khác nêu rõ cái chết có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thảm họa.
  • Bằng chứng chưa trả phí tổn mai táng – biên lai hoặc ước tính có thể kiểm chứng phí tổn mai táng cho thấy đương đơn đã chịu hoặc sẽ chịu các phí tổn an táng, cải táng, hoặc mai táng đủ tiêu chuẩn.
  • Xác nhận chưa trả phí tổn mai táng bằng các tài nguyên khác. Theo luật, FEMA không thể cho quý vị trợ cấp khi phí tổn cho cùng một nhu cầu liên quan đến thảm họa đã được trả từ một nguồn khác - như quyền lợi An Sinh Xã Hội và Cựu Chiến Binh.
Tags:
Cập nhật lần cuối