Tiền Hỗ Trợ Thảm Họa từ FEMA không bị trả thuế

Release Date:
Tháng 2 25, 2021

Những người sống sót sau thảm họa ở Oregon nhận được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được tài trợ từ chính phủ tiểu bang hoặc liên bang khác không phải lo ngại hỗ trợ thảm họa có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Hỗ Trợ Thảm Họa Liên Bang không được tính là Lợi Tức

Các điều lệ của Sở Thuế Vụ quy định rằng số tiền cứu trợ thảm họa đủ điều kiện không được tính là lợi tức, miễn là tiền được hoàn trả là không từ hãng bảo hiểm hoặc chi phí bồi hoàn khác.

Theo IRS, tiền cứu trợ đủ điều kiện bao gồm số tiền được trả cho các mục sau đây:

  • Các chi phí cá nhân, gia đình, sinh hoạt hoặc tang lễ hợp lý và cần thiết là kết quả từ cuộc thảm họa được tổng thống tuyên bố. Chúng có thể bao gồm các nhu cầu về y tế, nha khoa, gia cư, sở hũu cá nhân hoặc phương tiện chuyên chở do thảm họa gây ra.
  • Các chi phí hợp lý và cần thiết để sửa chữa hoặc phục hồi cư gia riêng là kết quả từ cuộc thảm họa được tổng thống tuyên bố. Cư gia riêng có thể là nhà ở thuê hoặc nhà của quý vị làm chủ.
  • Các chi phí hợp lý và cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc trong nhà ở riêng là kết quả từ cuộc thảm họa được tổng thống tuyên bố.

Số tiền hỗ trợ thảm họa đủ điều kiện cũng bao gồm số tiền do chính quyền tiểu bang hoặc địa phương trả cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, liên quan đến cuộc thảm họa do tổng thống tuyên bố.

Tiền hỗ trợ thảm họa  không bị trả thuế lợi tức, thuế tư doanh, hoặc thuế làm việc như thuế An Sinh Xã Hội, Medicare và thuế thất nghiệp liên bang. Không cần khấu lưu. Tuy nhiên, tiền trợ cấp thất nghiệp được coi là lợi tức theo điều lệ thuế.

Những tổn thất do mất mát được hoàn trả từ các quỹ hỗ trợ thảm họa không bị tính thuế lợi tức. Đừng khấu trừ tổn thất do thương vong hoặc chi phí y tế được hoàn trả cụ thể từ các quỹ hỗ trợ thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 25, 2021