U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Oregon

Oregon
alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

Salem, Ore. -- Gần sáu tháng từ ngày xảy ra thảm họa, nhiều người sống sót chỉ vừa mới quay trở lại khu đất đã bị cháy rừng phá hủy để bắt đầu tiến trình xây dựng lại.

illustration of page of paper Press Release | March 12, 2021

Salem, Ore. – Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục cam kết trợ giúp những người sống sót sau thảm họa, các doanh nghiệp và cộng đồng xây dựng lại và phục hồi s

illustration of page of paper Press Release | March 5, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Fire Management Assistance Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

External Outreach Site - Douglas County

Address

301 Glide Loop Road
Glide, Oregon 97443
Douglas
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Clackamas County External Outreach Site

Address

475 SE Main Street
Estacada, Oregon 97023
Clackamas
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Lincoln County External Outreach Site

Address

Lincoln County Outlet 1500 SE East Devils Lake Rd
Suite 200
Lincoln City, Oregon 97367
Lincoln
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Marion & Linn Counties External Outreach Site

Address

400 W. Virginia St.
Stayton, Oregon 97385
Marion
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Jackson County External Outreach Site

Address

815 South Oakdale Ave
Medford, Oregon 97501
Jackson
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Lane County External Outreach Site

Address

796 W. 13th Avenue
Eugene, Oregon 97402
Lane
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM