Main Content

Tennessee Flooding, Severe Storm (DR-910)

Thời kỳ xảy ra: May 24, 1991 - June 26, 1991
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên June 21, 1991

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-10-20 04:00

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2004-10-20 04:00